Environmental Sustainability

ทส. ประสบความสำเร็จ ‘G- Green’ ลดค่าใช้จ่าย-ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดพิธีมอบประกาศฯ 20 ก.ค.นี้

ทส. ประกาศความสำเร็จ “G- Green” ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน แถมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 9.64% จัดใหญ่พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศผู้ผ่านเกณฑ์ 319 แห่ง วันที่ 20 ก.ค.นี้

วันนี้ (6 ก.ค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าวการจัด “งานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G- Green ระดับประเทศ” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของนายวราวุธ ศิลปาอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิดการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากระดับสากล สู่การกำหนดนโยบายระดับชาติ และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ำ

S 226385927

โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G-Green ตามแนวคิด “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อเชิดชู และประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ อุทยานแห่งชาติและสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค (สำนักงาน)

พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ สถานประกอบการ สำนักงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G – Green ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อไป

“โครงการ G – Green ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน GREEN OFFICE ซึ่งเป็นการประเมินที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสำนักงาน ที่ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ”

ผลการสำรวจหน่วยงานที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวในปี 2558-2560 จำนวน 75 หน่วยงาน และสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 25 หน่วยงาน พบว่าทุกหน่วยงาน ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของสำนักงาน และลดมลพิษที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน และประโยชน์ที่ได้รับ

S 145768790

ขณะที่ปริมาณการใช้ทรัพยากร และการปล่อย GHGs ของหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 87 หน่วยงาน ในปี 2563-2564 มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานลดลง โดยไฟฟ้าลดลง 12% กระดาษลดลง 35% น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 22.4% การใช้น้ำลดลง 17.2%

ส่วนปริมาณการปล่อย GHGs ลดลง 1715.6 kgCO2e หรือคิดเป็น 9.64%

ทางด้าน นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศครั้งนี้ มีสถานประกอบการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ผ่านการรับรองรองตราสัญลักษณ์ G-Green รวม 319 แห่ง จาก 6 โครงการ คือ

  • โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Production 33 แห่ง
  • โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hotel 68 แห่ง
  • โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว Green National Park 23 แห่ง
  • โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office 170 แห่ง
  • โครงการส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Restaurant 20 แห่ง
  • โครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Airport 5 แห่ง

S 226385942

โดยแบ่งระดับการรับรอง ระดับดีเยี่ยม โล่ G สีทอง 170 แห่ง ระดับดีมาก โล่ G สีเงิน 90 แห่ง และระดับดี โล่ G สีทองแดง 59 แห่ง

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้นวัตกรรม การอบรมให้ความรู้ สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก และจูงใจกลุ่มเป้าหมายสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”

พร้อมกันนี้ ยังให้การรับรองตราสัญลักษณ์ G-Green ตั้งแต่ปี 2556-2564 ทั้งสิ้น 2,062 ราย และผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า หน่วยงานและองค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดค่าใช้จ่ายของสำนักงานและมลพิษ ที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ และสร้างผลกระทบเชิงมูลค่าเท่ากับ 299 ล้านบาท หรือ 1.4 ล้านบาทต่อสำนักงาน และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ คิดเป็น 9.64% ในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า กระดาษ หลังจากการเข้าร่วมโครงการ

“ยังได้ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงแนวทางและร่างเกณฑ์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ Green upcycle และโครงการที่พักอาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Residence ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ”

S 226385923

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากผลดำเนินการที่เกิดขึ้น นับเป็นสิ่งที่ยืนยัน และแสดงให้เห็นถึงทิศทาง ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีทัศนคติ และวิถีชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศชัดเจนขึ้น

ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศขึ้น ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) บน Application ZOOM เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G – Green ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

S 226385949

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ นอกจากร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุน ให้กำลังใจการดำเนินงาน เครือข่าย G-Green แล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงาน แสดงความเห็นต่อทิศทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ BCG ในอนาคต สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นช่องทางได้ให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูลและแนวทาง การเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม