Environmental Sustainability

สผ. ผนึกกำลังพันธมิตร จัดเสวนา ‘วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ’ ปี 65 

“สผ.” ผนึกกำลังพันธมิตร จัดเสวนาหัวข้อ “สร้างสรรค์และแบ่งปันอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา” เนื่องใน “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปี 2565 รณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

วันนี้ (17 มิ.ย.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังพันธมิตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์และแบ่งปันอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา” (Building a shared future for all life) เพื่อรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ทางเฟซบุ๊กเพจ Biodiversity CHM Thailand

S 513015826 1

กลุ่มพันธมิตรร่วมจัดงาน ประกอบด้วย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และมูลนิธิโลกสีเขียว

ในงานนี้ มีดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีการเสวนาของผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในหัวข้อ “การสร้างความเป็นพันธมิตร การฟื้นฟูสีเขียว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพื่อเราทุกคน” และตัวแทนคนรุ่นใหม่ในหัวข้อ “ปรับ Mindset & Passion เพื่อรักษ์ที่ยั่งยืน”

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวภายในงานว่า ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นที่จีน จะมีการพิจารณาประเด็นสำคัญคือ กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกภายหลังปี 2563 รวมถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว
(ปี 2593 ) ที่ทุกประเทศรวมถึงไทย จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศต่อไป

S 513015819

ในส่วนของไทย พบว่า ที่ผ่านมาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ยังถูกคุกคามจากใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

สผ. ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครอบคลุมการส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านมาตรการ กลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ

สอดคล้องกับนโยบายประเทศในการขับเคลื่อน Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG โมเดล ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

S 513015817

อ่านข่าวเพิ่มเติม