Environmental Sustainability

‘กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม’ ดัน ‘ตรัง’ ต้นแบบ ‘จัดการขยะทะเล’

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ดัน “ตรัง” จังหวัดต้นแบบ “จัดการขยะทะเล” ดึงเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์การจัดการขยะ ขับเคลื่อน “ตรังยั่งยืน” ตามเจตนารมณ์ “ตรังเมืองปลอดโฟม” 

วันนี้ (15 มิ.ย.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ดึงเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้งชมรมชาวประมงพื้นบ้าน ทสม. อสม. ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายเยาวชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์การจัดการขยะ ตามโรดแมป การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ เพื่อขับเคลื่อนตรังยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ “ตรังเมืองปลอดโฟม” ณ ท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัดตรัง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทส. ให้ความสำคัญกับ การทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมดูแล รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงขยะทะเล ที่ถูกกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินการ โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม

ทส. ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน ร่วมทั้งมาตรการต่าง ๆ เน้นสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งตามโรดแมป การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 จะมีการยกเลิกการใช้พลาสติก 4 ประเภท ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบาง และหลอดพลาสติก แบบ 100 % ภายในปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในวันนี้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายอนุชา กล่าวต่อว่า โดยหน่วยงาน องค์กร ร่วมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ได้เห็นเป้าหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีการปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนโรดแมป การจัดการขยะพลาสติก และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ต่อยอดจากกิจกรรม และแผนงานที่ดำเนินการอยู่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึง สอดรับกับนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล จึงเกิดการประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ขึ้นมา

ขณะที่ นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามโรดแมป การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2573 โดยการประกาศให้จังหวัดตรังเป็นเมืองปลอดโฟม และลดพลาสติก ภายในปี 2565 รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใส่ใจ และร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู คืนชีวิตให้กับทะเล และมหาสมุทร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน เครือข่ายภาคประชาชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 350 คน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม