Environmental Sustainability

‘GC’ ประกาศผลโครงการงานศิลปะ ‘มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7’ มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาท

“GC” ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก”  หรือ Plastics Save The World” ผ่านการส่งผลงาน และคัดเลือกรอบแรกด้วยระบบออนไลน์ สอดคล้องกับวิถี New Normal ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง พร้อมคัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะพลาสติกพิทักษ์โลกรอบสุดท้ายจากผลงานจริง 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC จัดโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ และคุณค่าของพลาสติก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการนำมาผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7

การเลือกใช้ และจัดการพลาสติก ต้องทำอย่างเหมาะสม และถูกวิธี ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ น้องๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสานความรู้รอบตัว และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี

หัวข้อการวาดภาพในปีนี้คือ “พลาสติก พิทักษ์โลก” โดยจากผลงานของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวด แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของพลาสติกในยุค 2021 ที่โลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด-19

น้องๆ ได้นำวัสดุต่าง ๆ และชิ้นส่วนจากพลาสติก นำมาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งแบบภาพวาด และผลงานศิลปะแบบ Mixed Media โดยตีความถึงคุณค่าของพลาสติก ที่ถูกนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และรวมไปถึงวิธีการจัดการ/คัดแยกพลาสติกใช้แล้ว การใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า การรีไซเคิล (Recycle) นำกลับมาใช้ใหม่ และการอัพไซเคิล (Upcycle) พลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ก็ได้รับการถ่ายทอดลงในผลงานของเยาวชนด้วย

ในปีนี้ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ถือเป็นการต่อยอดจาก 6 ปีที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการตัดสินเข้ารับรางวัลรวม 39 รางวัล

มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

เกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายเกี่ยวกับการใช้พลาสติกที่ช่วยพิทักษ์โลก ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบ และเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวด และได้รับคัดเลือก จะได้จัดแสดงอยู่ในเฟซบุ๊กเพจ GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี  และที่เว็บไซต์ www.pttgcgroup.com

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7

 • ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC
 • ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปิโตรเคมี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)​
 • ปรีดา ปัญญาจันทร์ : นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก นักเล่านิทานสำหรับเด็ก และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ธีระวัฒน์ คะนะมะ : ศิลปิน อาจารย์พิเศษ เขียนภาพศิลปะเด็ก และกิจกรรมเพื่อเด็ก
 • จินตนา เปี่ยมศิริ : อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7

ระดับประถมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ญ.บุญญิสา จั่วแจ่มใส ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จังหวัดภูเก็ต

มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.ณัชชา ณ ลำพูน ป.3 โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ

มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ญ.พราวพุทธ เหมสถาปัตย์ ป.2 สถาบันสอนศิลปะ บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ กรุงเทพฯ

มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7

 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

This slideshow requires JavaScript.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายพิชยะ สุวรรณโน ม.3 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จังหวัดราชบุรี

มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7

 • างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : น.ส.ทิฆัมพร ขวัญเนตร ม.3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก

ทิฆัมพร ขวัญเนตร ม.3

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ช.วรมฆา นิลวรรณาภา ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม

รมฆา นิลวรรณาภา ม.3

 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

This slideshow requires JavaScript.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : น.ส.ฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ ม.5 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ ม.5

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : น.ส.จณิสตา ลิ้มประเสริฐ ม.6 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ

จณิสตา ลิ้มประเสริฐ ม.6

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : นายสรวิชญ์ ด้างถางคำ ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

สรวิชญ์ ด้างถางคำ ม.6

 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม