Environmental Sustainability

‘ไทย-ลาว’ สานสัมพันธ์ ‘สิ่งแวดล้อม-โลกร้อน’


ไทย-ลาว สานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกรอบการประชุม COP26 

​นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หารือทวิภาคีกับ นางบุนคำ วอระจิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลาว นอกรอบการประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์

ระหว่างการหารือ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญร่วมกัน ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ หมอกควันข้ามแดน และการจัดการขยะพลาสติก

PB 0023

ทั้งไทย และลาว ต่างมุ่งเน้นยกระดับการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศกำหนดไว้ได้ รวมถึง การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภาพภูมิอากาศ ที่ไทยและลาวต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเหมือนกัน อาทิ การหนุนสูงของน้ำทะเล และน้ำป่าไหลหลาก

นางบุนคำ ยังได้ขอบคุณไทย สำหรับความร่วมมือในโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว และขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ การจัดการหมอกควันข้ามแดน และการจัดการขยะพลาสติก รวมถึงการผลิตพลังงานจากขยะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเชิงนโยบาย ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งฝ่ายไทยก็ยินดีสนับสนุน

นายวราวุธ ย้ำว่า การแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายร่วมกัน จะเป็นประโยชน์ ให้ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทั้งไทยและลาวมีปัจจัยทางภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน

PB 9990

พร้อมกันนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังเห็นพ้องว่า การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้ประสบความสำเร็จ ย่อมเกิดจากการขับเคลื่อนของภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างไทยและลาว จะช่วยเสริมให้การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ตลอดจนสามารถบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็น ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ได้เพราะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในสังคมโลกต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม