Environmental Sustainability

‘วราวุธ-รมว.สิ่งแวดล้อมสวิส’ หารือความร่วมมือจัดการปัญหา ‘โลกร้อน’

“วราวุธ” หารือ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมสวิตเซอร์แลนด์  กระชับความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

​นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  หารือความร่วมมือเกี่ยวกับการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงปารีส กับนางซิโมเนตตา ซอมมารูกา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม การขนส่ง พลังงาน และการสื่อสาร สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26)

PB 0095

ทั้ง 2 ฝ่าย ได้เน้นถึงความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น รวมถึงมุ่งสนับสนุนการเจรจา ที่กำลังดำเนินอยู่ให้ประสบผลสำเร็จ และนำมาซึ่งผลลัพธ์ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมของโลกอย่างแท้จริง

นายวราวุธ  ยังได้ย้ำการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ท้าทายของประเทศไทย ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศในที่ประชุมผู้นำโลก ระหว่างการประชุม COP26 ว่า ไทยจะมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2583 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2608

ไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ และการสนับสนุน จากกลไกภายใต้ COP26 เพื่อมุ่งบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว ทั้งในเรื่องของการเงินสีเขียว (green finance) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผน และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อมุ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และในระยะต่อไป ทส. จะเน้นการขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ความร่วมมือกับสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้แนวทางการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ ตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส เป็นประเด็นหนึ่งที่ไทยให้ความสนใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนทางการเงิน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยเฉพาะต่อภาคเอกชนในประเทศ

ขณะที่ฝ่ายสวิตเซอร์แลนด์ เห็นพ้องว่า การดำเนินความร่วมมือนี้ของภาครัฐ จะนำมาสู่การพัฒนาโครงการ และกิจกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

PB 0046

สวิตเซอร์แลนด์ มีความสนใจที่จะพัฒนาโครงการรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า (E-bus) ในไทย ภายใต้แนวทางการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ ตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์ ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสาขานี้ ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และเสียง และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากภาคประชาชน

ทั้ง 2 ประเทศต่างยึดถือหลักการสำคัญ ถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการไม่ให้เกิดการนับซ้ำ (double counting) ของผลการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว

พร้อมกันนี้ นายวราวุธ ยังได้เชิญสวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมงาน Thailand Climate Action Conference ที่ ทส. มีกำหนดจัดขึ้น ช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก ในเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้จังหวัด และส่วนภูมิภาค รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมนำเสนอสถานการณ์ ประสบการณ์ และแสดงเจตจำนงในการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของตนในรูปแบบ bottom-up approach ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม