Environmental Sustainability

‘Dow-พันธมิตร’ ร่วมมือ ‘ทช.’ โชว์นวัตกรรมลดขยะพลาสติก สร้างแนวคิด ‘พลาสติก ไม่ใช่ขยะ’

DOW พร้อมพันธมิตร  ร่วมมือกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดแสดงนวัตกรรมลดขยะพลาสติก-ขยะทะเล หวังสร้างรายได้ชุมชนไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทต่อปี  พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดแสดงพื้นที่สาธิต การจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ในโอกาสที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ป่าในเมือง ที่สวนสาธารณะโขดปอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

2115964 1

การจัดแสดงพื้นที่สาธิตดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนัก และเปลี่ยนมุมมองให้ชุมชนเห็นพลาสติกใช้แล้วเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า พร้อมกับสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเก็บพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนขยะทะเลเป็นวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เชิงพาณิชย์ และจัดสร้างจักรยานเก็บขยะในน้ำ ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ในการนี้ Dow ได้นำนวัตกรรมบล็อคปูพื้นคอนกรีตผสมพลาสติก จากขยะทะเล และขยะชุมชน ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาใช้ปรับภูมิทัศน์ของป่าในเมืองโขดปอ

โดยเป็นผลงานจากโครงการ “ความร่วมมือภาคีเครือข่าย ขยะทะเลสู่การเพิ่มรายได้ชุมชนระยอง” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Dow สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนำความรู้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้กับชุมชน

2115963

เริ่มต้นนำร่องที่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก และหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า) ตั้งเป้าจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 400,000-1,500,000 บาทต่อปี และลดปริมาณพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้กว่า 30,000 กิโลกรัมต่อปี

นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ Dow กล่าวว่า จริง ๆ แล้วพลาสติกใช้แล้วที่ทิ้งไปไม่ใช่ขยะ แต่เป็นทรัพยากร ที่เอามารีไซเคิลสร้างประโยชน์ต่อได้อีกมากมาย Dow จึงพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำพลาสติกหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้จบ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางออกของการแก้วิกฤติขยะอย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2115961

นอกจากนี้ Dow ยังร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง และกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม จักรยานน้ำเก็บขยะ ซึ่งสามารถเก็บขยะได้ 50 กิโลกรัมต่อครั้ง ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และเพิ่มเติมออกซิเจนในน้ำบริเวณป่าชายเลน รวมทั้งยังส่งเสริมการออกกำลังกาย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้คนในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ มีความตระหนักในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีความสะอาด สวยงาม และป้องกันขยะหลุดรอดสู่ทะเล  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน โดยขยะที่เก็บได้จะถูกนำไปจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม หรือกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

2115965

นายนารินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ จะสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย นำร่องจัดการพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบของความร่วมมือในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือของชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

​Dow ได้ตั้งเป้าที่จะช่วย หยุดขยะพลาสติก โดยมุ่งมั่นจะผลักดันให้พลาสติกใช้แล้วจำนวน 1 ล้านตันจากทั่วโลก ถูกนำมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล ภายในปี 2573

2115959

จากความมุ่งมั่น ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤติขยะของโลก เพราะเชื่อว่าพลาสติกมีคุณค่ามาก เกินกว่าที่จะกลายเป็นขยะ จึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยลดการหลุดรอดของพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม  และสนับสนุนให้ประเทศไทย บรรลุเป้าหมายในการลดพลาสติกในทะเลให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี  2570

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาขยะทะเล ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทการจัดการพลาสติกใช้แล้วของประเทศ ตั้งแต่ปี 2561-2573

อ่านข่าวเพิ่มเติม