ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘มหิดล’ ขึ้นอันดับ 7 โลก บรรลุเป้าหมาย SDGs 3 แห่งสหประชาชาติ


“มหิดล” ได้อันดับ 7 ของโลก บรรลุเป้าหมาย SDGs 3 แห่งสหประชาชาติ จากการจัดอันดับของ Time Higher Education Impact Rankings 2021

เพราะความยั่งยืนที่แท้จริงไม่ใช่จะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้ใดผู้หนึ่ง หากเกิดจากการจับมือร่วมก้าวเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ที่เคยตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อโลกเริ่มเข้าสู่สหัสวรรษในปี 2543 จาก 8 เป้าหมาย จึงได้ขยายไปถึง 17 เป้าหมายเช่นในปัจจุบัน

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวไว้ในการร่วมแสดงบรรยายหัวข้อ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Sustainable Development Goals
ในงาน MUSEF 2021 ที่ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมทางออนไลน์เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า นับจากเมื่อปี 2558 ที่ สหประชาชาติ (UN) ได้ขยายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ถึง 17 เป้าหมาย  ทำให้ในเวลาต่อมามีการขยายผลสู่สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก เนื่องจากเป็นแหล่งบ่มเพาะทางปัญญา

shutterstock 1934192168

จึงเป็นที่คาดหวังว่าจะสามารถเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโลกสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ ได้ภายในปี 2573 หรืออีกประมาณไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า โดยนับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

จากจุดเริ่มต้นของการมุ่งพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ขยายผลสู่เป้าหมายของการเป็น Eco-University หรือ มหาวิทยาลัยยั่งยืน เน้นรณรงค์เรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และพันธกิจร่วมกับชุมชน เพื่อทำให้โลกใบนี้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

ที่สำคัญ เพื่อปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พยายามสอดแทรกแนวคิดเรื่อง SDGs แห่งสหประชาชาติ เข้าไปในทุกกิจกรรม ริเริ่มโดย สภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามกระตุ้นให้ทุกส่วนงาน นำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับ SDGs ในทุกครั้งที่มี Council Visit หรือการเยี่ยมเยียนตามส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป็น Action Plan หรือนโยบายเชิงปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

e364a86838c45e68266ec658092ab674aa60a5f27887fc5ef571f547868e8f20 1

การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับดีขึ้น ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ง Time Higher Education Impact Rankings 2021 ได้จัดให้มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก ด้านการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs แห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเป้าหมายที่ 3 เพื่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี (Good Health and Well-being)

“เป้าหมาย SDGs คือ การทำอย่างไรให้โลกใบนี้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน และเกิดสันติสุข แต่สิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่า คือ การทำอย่างไรให้ความยั่งยืนนั้นเกิดเป็นความต่อเนื่อง จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกใบนี้ที่จะต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันให้ความยั่งยืนนั้นได้ส่งถึงมวลมนุษยชาติในรุ่นต่อ ๆ ไป”

ติดตามชมผลงานและการบรรยายในหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจของงาน MUSEF 2021 ย้อนหลังได้ทาง Facebook: MUSEF Conference

อ่านข่าวเพิ่มเติม