ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘กัลฟ์’ คว้า 4 ใบประกาศเกียรติคุณ งาน ‘Eco Innovation Forum 2021’ พัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน


“กัลฟ์” คว้า 4 ใบประกาศเกียรติคุณ การรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Product) จากงาน “Eco Innovation Forum 2021” ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ รับมอบประกาศนียบัตรวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Product) รวม 4 ใบ จากงานสัมมนา “Eco Innovation Forum 2021” จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

กัลฟ์

รางวัลนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการจัดการทรัพยากรน้ำของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคตอีกด้วย

กัลฟ์มีมาตรการให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบ 1 ปี ต้องเข้าร่วมโครงการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และกัลฟ์ยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปีนี้มีโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทกัลฟ์รวม 4 แห่ง ที่ผ่านการรับรองการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Product) ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าบ้านโพ (GBP) โรงไฟฟ้าบ้านเลน (GBL) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงไฟฟ้ากัลฟ์เอ็นซี (GNC) จังหวัดปราจีนบุรี และโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 (GNLL 2) จังหวัดระยอง โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 มีโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้แล้ว รวม 23 แห่ง

กัลฟ์

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ร่วมมอบรางวัลโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณแก่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ รวมถึงบริษัทที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปตามมาตรฐานสากล

กัลฟ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม