Environmental Sustainability

‘สส.’ ถ่ายทอดเทคนิค ‘จัดการขยะ’ หนุนไทยเดินหน้าสู่ ‘สังคมปลอดขยะ’

“สส.” จัดอบรมถ่ายทอดเทคนิค “การจัดการขยะ” แก่บุคลากรศูนย์การเรียนรู้แบบออนไลน์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผลักดันประเทศไทยสู่สังคมปลอดขยะในอนาคต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางในรูปแบบออนไลน์  เน้นถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารออนไลน์ และการจัดการขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ แม้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)

VTR ประมวลหลังงาน Moment8

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อสส.) กล่าวว่า สส. ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ให้มีความก้าวหน้า สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เนื่องจากองค์ความรู้ เทคนิค นวัตกรรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา การเปิดโอกาสให้เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้พัฒนาความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเครือข่าย จึงเป็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการอยู่เสมอ

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงมีการปรับรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาล

LINE ALBUM 220964 ๒๑๐๙๒๒ 51

ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

สส. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพื้นที่ ให้สามารถจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด Zero Waste ผ่านโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อเปลี่ยนมุมมองของขยะให้เป็นสิ่งที่มีค่า โดยใช้หลักการ 3Rs การลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น มีกระจายทุกภูมิภาคของประเทศ ถือเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม และกระจายความรู้ด้านการจัดการขยะในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น และยั่งยืน พร้อมทั้งเกิดเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ เช่น

LINE ALBUM 220964 ๒๑๐๙๒๒ 13

  • ศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งศรีนคร จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมสินค้าของชุมชน ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทาง Shopee และ Lazada
  • ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวถนน จังหวัดขอนแก่น นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จากศูนย์เรียนรู้ วางจำหน่ายในร้านภูฟ้า และต่อยอดพัฒนาสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับ Silver G
  • ศูนย์เรียนรู้บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี ต่อยอดนวัตกรรมถังหมักรักษ์โลก เป็นสินค้าชุมชนที่มียอดการจำหน่ายไปทั่วประเทศ
  • ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล ขยายผลการบริหารจัดการขยะ ไปยังมาเลเซีย ดำเนินงานในรูปแบบ Waste Free School ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญ ในการขยายผลไปสู่โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ที่ต้นทางในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักของศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ

VTR ประมวลหลังงาน Moment2

นายสุรชัย ระบุว่า การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวันนี้ จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการเพิ่มความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเทคนิคจากประสบการณ์ และการได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากทีมวิทยากร เพื่อร่วมผนึกกำลังในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นสังคมปลอดขยะ หรือ Zero Waste Society ต่อไปในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม