ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

(คลิป) บทบาทโรงไฟฟ้าชุมชนต่อการพัฒนาประเทศ

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กำลังตอบโจทย์ใหม่ในการผลิตไฟฟ้า มุ่งไปที่เป้าหมายให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ และยังได้เพิ่มแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้า

ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาครัฐกำหนดทิศทางใหม่ตามนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตาม นโยบาย Energy for All โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ

1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้า
2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
3. โรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงต่างกันในแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้า
4. สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ลดภาระการลงทุนของภาครัฐ
5. สร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการขายเชื้อเพลิง

ประโยชน์ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต่อเศรษฐกิจฐานราก

หากโรงไฟฟ้าชุมชน ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานรากในหลายด้าน ประเทศมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ชุมชนจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า จากสัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิ 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันก็มีรายได้จากการขายวัสดุทางการเกษตรเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ในปริมาณและอัตราการรับซื้อที่แน่นอน จากการทำสัญญากับโรงไฟฟ้าชุมชน ทำให้ในแต่ละปีคนในชุมชนรู้ว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายเชื้อเพลิง

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

ที่สำคัญโรงไฟฟ้าชุมชน จะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยลดแรงงานย้ายถิ่นฐาน ในการเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่

เมื่อเศรษฐกิจระดับชุมชนดีขึ้น จะก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ สร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน

โรงไฟฟ้าชุมชน นับว่ามีบทบาทสำคัญในหลายด้านต่อวิถีชีวิตชุมชน ทั้งการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

มีการคาดการณ์ว่า จากสัญญาการรับซื้อไฟฟ้า 20 ปี จากโรงไฟฟ้าชุมชน จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนกว่า 10,000 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าชุมชน มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในระดับฐานราก จากการกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าไปตามชุมชมที่มีความพร้อมทั่วประเทศ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม นับเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight