ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม’ อบรมออนไลน์ ‘ผู้นำจิตอาสา’ ลด-คัดแยกขยะ ต้นทาง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมออนไลน์ขับเคลื่อนผู้นำจิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม ขยายผลการจัดการขยะที่ต้นทางให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม “จัดโครงการอบรมออนไลน์ขับเคลื่อนผู้นำจิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง” สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 3 จังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางโดยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชน และประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถนำไปต่อยอด ขยายผล และเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ

DSCF5184
การจัดกิจกรรมอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้จัดผ่านระบบออนไลน์ โดยช่วงเช้า เป็นการเสวนาขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกัน : ผู้นำ จิตอาสาสร้างวินัย ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้นำชุมชน

นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน เรื่องการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ

DSCF5176

นายวิเชียร โสภา ประธานชุมชนบ้านรางพลับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ zero waste ระดับประเทศ ปี 2562 ให้ความรู้ในส่วนของการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ ร่วมกับคนในชุมชน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดการขยะภายในชุมชน และขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์

นายธนาชัย ปิยะศรีทอง Circular Economy Manager บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ให้ความรู้ในเรื่องของ Circular Economy การขับเคลื่อน “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อแก้ปัญหาขยะที่ต้นทาง” และ “นวัตกรรมถุงนมกู้โลก” ทางออกสู่การจัดการขยะภายในโรงเรียน

DSCF5190

นายสุทน แสนตันเจริญ เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์ บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ จำนวน ๕ นวัตกรรม

ช่วงบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ “หนอนแมลงวันลาย” โดยนายจตุรงค์ เหลาแหลม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการให้ความรู้แก่เครือข่ายผู้นำจิตอาสา เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจและหันมาให้ความสำคัญในการจัดการขยะ ตลอดจนทราบถึงแนวทาง และนวัตกรรมต่างๆ ที่มีส่วนในการลด และคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อนำไปสู้สังคมปลอดขยะอย่างยั่งยืน

อบรมออนไลน์ผู้นำจิตอาสา 2

อ่านข่าวเพิ่มเติม