Environmental Sustainability

‘ทส.-อปท.’ จับมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  เดินหน้าสร้างเมืองน่าอยู่ทั่วไทย


ทส. จับมือ อปท. แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เดินหน้าสร้างเมืองน่าอยู่ทั่วไทย “จตุพร” ระบุ เป็นสัญญานดี นักการเมืองท้องถิ่น ชูนโยบายแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ยก “ขยะ” เป็นปัญหาใหญ่สุด ตามด้วย น้ำเสีย อนุรักษ์พลังงาน และพื้นที่สีเขียว 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.)  เปิดเผยว่า จากภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายสำคัญที่จะร่วมผลักดันนโยบายระดับชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

shutterstock 1540912745

หนึ่งในแนวทางดำเนินการที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเมือง ผ่านกลไกประชารัฐในระดับพื้นที่ และมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเมือง อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน อย่างเต็มความสามารถในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ พึ่งตนเอง และจัดการตนเอง

ภายใต้แนวนโยบายดังกล่าว ทส. จึงมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพอปท. และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา และส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของอปท. ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลครั้งล่าสุด ทส.โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ ทสจ. ดำเนินการสำรวจข้อมูล นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ของผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาล ใน 72 จังหวัด 490 เทศบาล

ผลสำรวจพบว่า ผู้สมัครลงเลือกตั้งให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการจัดการขยะเป็นอันดับแรก ถึงร้อยละ 34 ด้วยเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว ส่งผลกระทบ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ถือเป็นปัญหาสำคัญในระดับท้องถิ่น ในทั่วทุกภาคของประเทศ

ขณะที่นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และบริบทของพื้นที่เป็นสำคัญ โดยปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 18 ปัญหาด้านพื้นที่สีเขียวร้อยละ 18 ปัญหาอากาศ ร้อยละ 10 และปัญหาอื่น ๆ เช่น การอนุรักษ์พลังงาน Smart City ร้อยละ 20

S 2301965

นายจตุพร ระบุว่า ทส. จะนำผลการสำรวจดังกล่าว มาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ความร่วมมือ กับอปท. ในจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป

ที่ผ่านมา ทส. มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทำร่วมกับท้องถิ่น อาทิ “โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม เพื่อติดตาม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน อาทิ การบริหารจัดการน้ำ ปัญหาน้ำเสีย และการจัดการขยะ

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมกับ ทสจ. ขับเคลื่อนงาน “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ส่งผลให้มีเทศบาลใน 70 จังหวัด เข้าสู่กระบวนการประเมิน และผ่านเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี และมีเป้าหมายดำเนินการ ให้ครบทั้ง 76 จังหวัด ภายในปีงบประมาณ 2564 นี้

“ทุกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ต้องการความร่วมมือจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้ามาดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตครอบคลุมในทุกมิติ ส่งผลให้เกิดความ น่าอยู่อย่างยั่งยืนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย” นายจตุพร ระบุ

อ่านข่าวเพิ่มเติม