ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

(คลิป) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กลไกพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” เป็นกองทุนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น อีกทั้งพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทย ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และเกิดการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน

ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 97 มีข้อกำหนดการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่วนสำคัญ คือ มาตรา 97(3) กำหนดใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนา หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

เกือบ 10 ปีที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้ทำหน้าที่ดูแลชุมชนที่มีโรงไฟฟ้า มีการใช้เงินเพื่อพัฒนาชุมชนในหลายด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กกพ. วางเป้าหมายส่งเสริมมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดผลกระทบทางสังคมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เม็ดเงินดังกล่าวถูกผลักดันไปสร้างประโยชน์ และเกิดการจ้างงานตรงในท้องถิ่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight