Environmental Sustainability

‘DOW’ ร่วมระดมความคิด ดัน ‘ปากน้ำประแส’ ต้นแบบอนุรักษ์ครบวงจร

Dow และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย จัดระดมความคิดแผนการอนุรักษ์ครบวงจร เริ่มที่ปากน้ำประแส ระยอง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง (ทช.) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมระดมความคิดเห็นสร้างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนแบบครบวงจร และมีส่วนร่วม มุ่งผลักดันป่าชายเลนปากน้ำประแส สู่พื้นที่ต้นแบบป่าชายเลนไทย และเตรียมขยายผลสู่ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามัน ครอบคลุม 5 จังหวัดพื้นที่รวมกว่า 5,000 ไร่ ภายใน 5 ปี เพื่อแก้วิกฤติโลกร้อน และลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน

1168711 0

Dow และภาคีเครือข่ายในโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance หรือ ดาว และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย จัดระดมความคิดเห็นวางแผนขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชายเลนครบวงจรให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีส่วนร่วม

โดยเริ่มต้นจาก ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ที่สุด ที่เกิดจากการปลูก ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ผลักดันระบบคาร์บอนเครดิต จากป่าชายเลน ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สร้างต้นแบบการจัดการขยะทะเลในชุมชนชายฝั่ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

1168710

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow ได้ร่วมกับ ทช. และ IUCN วางแผนการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน และขยะทะเลอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยยกระดับจากโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ปากน้ำประแส ซึ่ง Dow ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 12 ปี ตั้งแต่ยังเป็นนากุ้ง และป่าเสื่อมโทรม จนเป็นป่าที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน

โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนเท่านั้น แต่ยังสร้างกลไกการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยเปิดให้ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ยิ่งไปกว่านั้น ยังมุ่งสร้างต้นแบบ ที่สามารถขยายผลไปยังป่าชายเลนในจังหวัดอื่น ๆ ได้”

1168716

1168714

ขณะที่ นายไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อำนวยการส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ทช.  กล่าวว่า หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ ในปีที่ผ่านมาได้มีการการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการฯ เริ่มปรับปรุงห้องเรียนรู้ธรรมชาติปากน้ำประแส โดยติดตั้งป้ายให้ความรู้เพิ่มเติมในเฟสแรก การจัดประกวดถ่ายภาพ และ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในปีนี้ เพื่อให้เครือข่ายต่าง ๆ หน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผน และจะเริ่งดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมในพื้นที่ต้นแบบปากน้ำประแสภายใน 2 ปี

หน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วย

 • กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 • ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
 • เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
 • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • กลุ่มเครือข่ายรักษ์ประแส ชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่

1168717

1168712อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo