ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘สุริยะ’ เร่งผลักดันโรงงานทั่วประเทศ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว 7 หมื่นแห่งปี 68

“สุริยะ” ผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งเป้า 7หมื่นกว่าโรงงาน ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ภายในปี 2568

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม( กรอ.) เดินหน้าผลักดันให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมในกำกับ ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 71,130 โรง ทั่วประเทศ พัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยตั้งเป้าภายในปี 2568 โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรง ต้องได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งหมด

โรงงาน
Small plant growing in the human hands and pollution smoke from factory chimneys in background.

ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ปี 2564-2580) เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ สร้างการรับรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมสีเขียว

นอกจากนี้ ยังสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล หรือ BCG โมเดล ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเป้ายกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยเพื่อชุมชน ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ด้านนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วประมาณ 20,000 ราย โดยมีสถานประกอบการ ที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว บนฉลากผลิตภัณฑ์แล้ว 110 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม