ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

(คลิป) รู้จักกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 ถือเป็นการกำหนดกรอบ และทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ตามทิศทางพลังงานโลก ที่มุ่งเน้นการรักษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

สภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และประเทศไทยได้ตอบรับต่อทิศทางของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ เออีดีพี ระยะ 20 ปี กำหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า 30% ในปี 2580 ทำให้เกิดโรงไฟฟ้าหลากหลายประเภทตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ และกำลังมีบทบาททำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

เราไปรู้จักกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ว่ามีที่ไหนบ้าง และใช้เชื้อเพลิงประเภทไหน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight