ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

ทำไมแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ แผน PDP จึงสำคัญ

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือแผน PDP มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นระบบ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านพลังงาน เพื่อการส่งเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และการ กระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว มั่นคงในทุกด้าน จำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะด้านพลังงานถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยจึงจัดทำ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Thailand Power Development Plan) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า แผน PDP มีกระบวนการวางแผนต่อเนื่องทำมายาวนานถึง 28 ปี นับตั้งแต่เริ่มจัดทำแผนฉบับแรก พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 19 ฉบับ เป็นแผนแม่บทที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้ไฟฟ้า มีปริมาณมากหรือน้อยในกรอบ 20 ปีข้างหน้า เพื่อจะได้มีการวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทใด ใช้เชื้อเพลิงใด ตั้งอยู่ที่ไหน รองรับการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอในอนาคต

แผน PDP จึงมีความสำคัญต่อประเทศไทย ต่อการส่งเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ด้วยการวางแผนการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ กระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ลดความเสี่ยง การพึ่งพาพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป เป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีสะอาดผลิตไฟฟ้า จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อสร้างต้นทุนผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจและประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight