ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

ค่าไฟฟ้ามาจากไหน ทำความรู้จักค่า Ft

การจัดเก็บ “ค่าไฟฟ้า” ที่เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ใช่ใครได้รับสิทธิเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า แล้วอยากขายในราคาเท่าไรก็ได้ แต่ “รัฐ” ยังเป็นผู้กำหนดนโยบาย เพื่อควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศให้เป็นธรรมและแข่งขันได้

“ค่าไฟฟ้า” ถือเป็นรายจ่ายประจำของผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้ที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระค่าไฟฟ้า ให้กับ 2 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายคือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรายเดือน โดยคิดอัตราบริการต่อหน่วยเท่ากัน โดยคิดเป็นอัตราก้าวหน้า

หากต้องการจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่แพงจนเกินไป สิ่งที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภททำได้ด้วยตัวเอง ก็คือ การประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดหน่วยค่าไฟฟ้าฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการคำนวณค่าไฟฟ้าให้ใช้น้อยที่สุด ส่วนค่า FT และภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) นั้นเป็นองค์ประกอบที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละประเภท

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight