Environmental Sustainability

(คลิป) รู้จักกกพ. และภารกิจความมั่นคงด้านพลังงาน

ทำความรู้จัก! คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์  เป็นใคร มีบทบาทหน้าที่ มีความสำคัญ ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศอย่างไร

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight