Environmental Sustainability

‘วราวุธ’ ส่ง ‘ยุทธพล’ หนุนเยาวชนเมืองเพชร สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ


 

“วราวุธ” ส่งที่ปรึกษา “ยุทธพล” เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน “Green Youth Camp” เตรียมตัวให้พร้อม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

วันนี้ (1 ธ.ค.) นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน Green Youth Camp ส่งเสริมเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีเยาวชนระดับอุดมศึกษา และผู้แทนเยาวชนจากโครงการ Action for Climate Empowerment : ACE Youth Camp 2020 เข้าร่วมกิจกรรม

S 35553347

นายยุทธพล  กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญกับเยาวชน จึงได้ให้การสนับสนุน และผลักดันกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชนทุกช่วงวัย และทุกระดับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเยาวชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่าเป็นพลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

S 35553288

S 35553284

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ปัจจุบัน การขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระดับอุดมศึกษา มีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติเพี่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นมาก

การขับเคลื่อนดังกล่าว ถือเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

เช่นเดียวกับ เยาวชนเมืองเพชรบุรีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เป็นเมืองเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ แต่ในทางกลับกันความเจริญที่เกิดขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรง และทางอ้อมเช่นกัน

S 35553292

S 35553298

ทางด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า  กิจกรรมค่ายเยาวชน Green Youth Camp ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ มี เยาวชนระดับอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และผู้แทนเยาวชนจากโครงการ Action for Climate Empowerment : ACE Youth Camp 2020 จำนวน 95 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ในรูปแบบ การบรรยาย หัวข้อ เยาวชนกับการรู้เท่าทัน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และการดำนา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศึกษาดูงานด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามฤดูกาล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

S 35553286

อีกทั้งการสรุปถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับ เชื่อมโยงกับแนวคิดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และนำเสนอถ่ายทอดผลงาน ในหัวข้อ “พลังเยาวชน พลังพลเมือง สู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม