Environmental Sustainability

กัลฟ์ ตั้ง ‘GULF1’ ขับเคลื่อนธุรกิจโซลาร์ ตอบโจทย์พลังงานสะอาด


กัลฟ์ ตั้ง GULF1  ขับเคลื่อนธุรกิจโซลาร์ ตอบโจทย์พลังงานสะอาด และลดต้นทุนด้านพลังงานของลูกค้า ตั้งเป้ารายได้ 1 พันล้านบาท

น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เดินหน้าลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมกว่า 1,000 เมกกะวัตต์นั้น

S 90325060

กัลฟ์ยังได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจโซลาร์ในประเทศไทย ด้วยการลงทุนในโครงการโซลาร์ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา กัลฟ์มีฐานลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมของกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ทั้ง 19 โครงการที่มีความต้องการในการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปอยู่แล้ว และยังสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ และกลุ่มพาณิชยกรรมที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วยเช่นกัน

บริษัทได้จัดตั้ง GULF1 ขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจแบบ Retail ที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการสนองตอบความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

นอกจากจะช่วยสนับสนุน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพ ในการทำกำไร ให้กับกลุ่มกัลฟ์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากกัลฟ์ มีฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ จึงสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับจุดแข็งในเรื่องของประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กัลฟ์ให้ความสำคัญกับคุณภาพของโครงกา รและมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าในระยะยาว

GULF1 ตั้งเป้าที่จะลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ให้กับลูกค้าไม่ต่ำกว่า 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 ซึ่งหากเป็นไปตามเป้า จะสามารถสร้างรายใด้ ให้กับกลุ่มกัลฟ์ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม