Environmental Sustainability

‘เทศบาลตำบลนาเชือก’ รักษาป่าด้วย ‘ภูมิปัญญา-ศรัทธา’


ป่าชุมชน ไม่ได้เป็นแค่แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ต่อผู้คนในพื้นที่ แต่การดูแลป่าชุมชนขนาดใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย ในการช่วยกันพิทักษ์รักษาป่าไว้ให้คงอยู่ ชุมชนกับป่าต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่น

การกระทำของคน จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ ดังนั้น “เทศบาลตำบลนาเชือก” อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลาง คอยประสาน และส่งเสริมให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่า ได้อย่างมีความสุข โดยใช้ภูมิปัญญา และศรัทธามาเป็นกุศโลบาย

ภูมิปัญญา ศรัทธา รักษาป่า 01

“ป่ากุดรัง” มีพื้นที่ 253 ไร่ เป็นป่าชุมชน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาเชือก  โดยทางเทศบาลตำบลนาเชือก เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชุมชน จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่ากุดรังแห่งนี้ เพื่อไม่ให้มีการเข้ามาลักลอบตัดไม้ และทำลายป่า

ชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้ป่าแห่งนี้สมบูรณ์ กลายเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่ให้กับคนในพื้นที่

S 264380426

ปราศรัย ทองด้วง นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นหัวใจของการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลนาเชือกมีป่าอยู่ในเมือง และเมืองอยู่ในป่า จึงเป็นโอกาสดีของเทศบาล ในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธุ์เข้าไปในป่าลึก เพื่อให้คนในชุมชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของป่า และมีส่วนร่วมในการปลูกป่า ซึ่งการบริหารจัดการให้ชุมชนช่วยกันดูแลปกป้องผืนป่า ป่าจึงอยู่คู่กับชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้

S 264380428

การรักษาป่ากุดรังแห่งนี้ ชาวบ้านได้นำภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างความสมดุลให้ป่า และคนอยู่ร่วมกันได้ เช่น การบวงสรวงป่า และการบวชป่า เป็นพิธีกรรมที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกรัก ศรัทธา และหวงแหนป่า ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ ที่พวกเขาต้องปกป้องเอาไว้ ไม่ให้ใครเข้ามาทำลายได้

ขณะที่ มะลิวัลย์ ลือชา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาเชือก กล่าวว่า ชาวบ้านได้ใช้ความเชื่อ และภูมิปัญญา สร้างดอนปู่ตาขึ้นมาเพื่อปกปักรักษาป่า ทำให้ป่าคงอยู่

S 264380425

เทศบาลก็ได้ใช้ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนมาช่วยกันดูแลรักษาป่า ให้ความสำคัญกับต้นไม้ทุกต้น เมื่อเกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน ทำให้ป่าไม่ถูกทำลาย

บุญช่วย ทิพย์วงศา ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า มีการประชุมคนในชุมชน เพื่อหามาตรการการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และร่วมกันดูแลผืนป่าอันกว้างขวางนี้ ปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกรัก และหวงแหนป่ากุดรัง เปรียบเสมือนเป็นสมบัติของคนทุกคนในชุมชน

S 264380424

ความร่วมมือร่วมใจเช่นนี้ ทำให้ป่ากุดรังในเขตเทศบาลตำบลนาเชือก เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน แหล่งอาหาร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม

ที่สำคัญยังเป็นต้นทางในการสร้างระบบนิเวศน์ที่ดี ส่งต่อไปสู่ป่าแห่งอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง และยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกคน ที่ช่วยกันรักษาพื้นที่สีเขียวในชุมชน และทำให้ชุมชนกลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ของทุกคนต่อไป

S 264380421

คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต”

ด้วยความปรารถนาดีจาก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

logg e1597398359581

อ่านข่าวเพิ่มเติม