Environmental Sustainability

‘สส.’ จับมือ ‘อบก.-UNDP’  ปลุกพลังเยาวชนไทย ขับเคลื่อน ‘พลเมืองคาร์บอนต่ำ’


 สส. -อบก. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเสริมศักยภาพ และการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชน พลเมืองคาร์บอนต่ำ และการจัดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020  เติมเต็มศักยภาพผู้นำเยาวชนในการร่วมขับเคลื่อน ขยายเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลเมืองคาร์บอนต่ำ สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมของมนุษย์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิต และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ในทุกด้าน โดยในปี 2563 ไทยบรรลุเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจก ได้ร้อยละ 14 จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อยละ 7-20

พลเมืองคาร์บอนต่ำ

อย่างไรก็ตาม เพื่อความท้าทายในก้าวต่อไป ได้เสนอเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจก ลงให้ได้ ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 โดยมุ่งเน้นไปที่ภาคพลังงาน และ คมนาคมขนส่ง การจัดการขยะ และอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สส.ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยประสานงานกลาง ของประเทศ ในการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Action for Climate Empowerment (ACE) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ทำให้สังคมไทย เป็นสังคมปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ สามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศได้

พลเมืองคาร์บอนต่ำ

ทั้งนี้ จากการประชุมประจำปี ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 25 หรือ COP25 (The 25th Conference of the Parties)  ที่กรุงมาดริด สเปน เมื่อเดือน ธันวาคม 2562 ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับภาคประชาสังคม ในการมีส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะภาคการศึกษา และเยาวชน

สอดคล้องกับผลการประเมิน ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการการ แสดงผลการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย ที่พบว่า ภาคการศึกษา และกิจกรรมของเยาวชน เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ เป็นลำดับต้นๆ

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญ ในการสร้างความเข้มแข็ง เติมเต็ม และต่อยอดขีดความสามารถ ของผู้นำเยาวชน เกิดเครือข่ายเยาวชน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ร่วมกันพัฒนา แนวทางการปรับพฤติกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจกลงอย่างยั่งยืน

พลเมืองคาร์บอนต่ำ

สส. จะรับผิดชอบ ด้านการคัดเลือกผู้นำเยาวชน และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเครือข่ายผู้นำเยาวชน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพิจารณาประเด็น และความต้องการเติมเต็ม และต่อยอดขีดความสามารถ ของผู้นำเยาวชน ตลอดจนการจัดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 สนับสนุนการขยายเครือข่ายเยาวชนฯ พัฒนาแนวทางการปรับพฤติกรรม ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 ในรูปแบบภาคีร่วมพัฒนา

ทางด้านนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กล่าวว่า ทางองค์การได้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ผ่าน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme; UNDP) โดยจะให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และประสบการณ์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

พลเมืองคาร์บอนต่ำ

ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อน เมืองคาร์บอนต่ำ อย่างรอบด้าน รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากร ในการเสริมศักยภาพ และการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชน พลเมืองคาร์บอนต่ำ และการจัดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020

ทั้งยังจะร่วมกับ สส. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และขยายผล การดำเนินงานร่วมกันต่อไป ด้วยเชื่อว่า ภาคการศึกษา และเยาวชน เป็นพลังสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถเป็นต้นแบบ ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการดำเนินชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การ ลดก๊าซเรือนกระจก อย่างยั่งยืน

S 352190479

ขณะที่นายเรโนด์ เมเยอร์ ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย ย้ำว่า ความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการ ลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งสำคัญ จึงมีแผนในการสนับสนุน การดำเนินการ ACE กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม