Environmental Sustainability

กฟผ.เร่งช่วยเหลือประชาชน แก้ภัยแล้ง พร้อมตั้งแผน บริหารน้ำหน้าฝน


กฟผ. ร่วมบริหารจัดการน้ำ เร่งช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยแล้งรอบพื้นที่เขื่อน พร้อมตั้งแผนบริหารจัดการน้ำ ช่วงฤดูฝนที่จะถึง

11969030925778

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำของ กฟผ. ในช่วงฤดูแล้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนแล้งในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อปริมาณน้ำ ในภาพรวมของเขื่อน กฟผ. ทั่วประเทศ โดยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนห้วยกุ่ม และเขื่อนรัชชประภา มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย และเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด

11967237048135

โดยกฟผ. ได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำของ กฟผ. ในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563 ของเขื่อนที่มีปริมาณน้ำต้นทุนในเกณฑ์น้อย โดยให้มีการระบายน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

ทั้งนี้ตลอดช่วงภัยแล้ง กฟผ. สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณน้ำรวม 1,612,632 ลิตร ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง และโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11967241064705

รวมถึงให้บริการน้ำดิบ และน้ำประปา จำนวนประมาณ 28 ล้านลิตร ใช้ในชุมชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมสนับสนุนน้ำดิบและน้ำประปา เพื่อนำไปใช้อุปโภค และทำการเกษตรผ่านโครงการต่างๆ

ได้แก่ โครงการสูบน้ำจากหน้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ส่งน้ำลงท่อที่เขื่อนดินช่องเขาขาด เพื่อส่งน้ำไปลงบ่อพักด้านท้ายเขื่อน และผ่านท่อของโครงการจัดหาน้ำผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคลองสิงห์ กว่า 2.18 ล้าน ลบ.ม. เพื่อช่วยเหลือชุมชน ที่อยู่บริเวณริมคลองสิงห์ ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง

11967241078070

และในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ กฟผ.มีแผนตรวจสอบ และประเมินความมั่นคงปลอดภัยของ ตัวเขื่อน อ่างเก็บน้ำ อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร ให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการระบายน้ำ และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาท่วมขัง

พร้อมกับสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณป่ารอบพื้นที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนรัชชประภา รวม 415 ฝาย เพื่อชะลอการไหล ของน้ำไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ช่วยลดการพังทลายของดิน และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป