Environmental Sustainability

‘EGCO Group’ ต้อนรับ ‘รองผู้ว่าฯ กทม.’ เยี่ยมชมโครงการจัดการขยะภายในองค์กร ‘EGCO Ecosystem’

EGCO Group เปิดสำนักงานใหญ่ต้อนรับ “รองผู้ว่าฯ กทม.” และคณะ เยี่ยมชมโครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem” ตัวอย่างของโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางของภาคเอกชน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group นำโดย นางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร และ นางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร ให้การต้อนรับ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem” ซึ่งเป็นตัวอย่างของโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางของภาคเอกชน ณ อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

EGCO Group

เพื่อติดตาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการขยะภายในองค์กรของบริษัท พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การจัดการขยะระหว่างบริษัท และสำนักงานเขตหลักสี่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเหลือปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดที่ปลายทางให้น้อยที่สุด

ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฯ ที่ กทม. เตรียมบังคับใช้ในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนในกทม. ร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เหลือปริมาณขยะที่ กทม. ต้องรับไปกำจัดให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ โครงการ EGCO Ecosystem ริเริ่มโดยทีมพนักงานจิตอาสาในปี 2563 และดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานรู้จักประเภทขยะ และมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะภายในอาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ปัจจุบันอาคารเอ็กโกมีอัตราการรีไซเคิลขยะ (Recycling Rate) เฉลี่ยเพิ่มเป็น 71.05% และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมทั้งสิ้น 47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

EGCO Group

จากผลสำเร็จดังกล่าว จึงได้ขยายโครงการฯ ไปยังโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ที่ตั้งอยู่ในประเทศ 13 แห่ง รวมถึงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ควบคู่กับการร่วมสนับสนุนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

ในระยะต่อไป จะมุ่งเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มอัตราการคัดแยกขยะกำพร้า เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการ และใช้ประโยชน์จากขยะชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดที่ปลายทาง หรือหลุมฝังกลบให้ได้มากที่สุด

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการจัดการขยะภายในองค์กรให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับการสร้างผลกระทบเชิงบวกไปสู่สิ่งแวดล้อม และสังคมภายนอกในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

EGCO Group

โครงการ EGCO Ecosystem ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะในปี 2564 และรางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” สาขา Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia ในปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายผลสำเร็จของโครงการสู่ชุมชน และสังคมภายนอก ด้วยการสนับสนุนถังขยะแยกประเภท และแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ แก่วัดและโรงเรียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo