Environmental Sustainability

สผ. ผนึก สคทช. เรียนรู้-แลกเปลี่ยนข้อมูล จากเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สผ. ผนึก สคทช. จัดโครงการ “สผ. X สคทช. ก้าวด้วยกันไปได้ไกลกว่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ขยายฐานความร่วมมือ เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูลจากเครือข่ายในพื้นที่ ขับเคลื่อนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) จัดโครงการ สผ. X สคทช. ก้าวด้วยกันไปได้ไกลกว่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ วนอุทยานปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

สผ.

การจัดโครงการดังกล่าว มีนายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการ สผ. และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ร่วมลงพื้นที่กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

นายประเสริฐ กล่าวว่า ด้วยภารกิจของ สผ. ที่เป็นหน่วยงานหลักภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

DSC 7267 0

ในครั้งนี้ สผ. ได้เชิญ สคทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ อันจะนำไปสู่การบูรณาการงานร่วมกันในอนาคต

สำหรับโครงการนี้ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลนและป่าชายหาด ผ่านกิจกรรมหลัก 3 ส่วน คือ 1. การอบรมให้ความรู้จากวิทยากรประจำวนอุทยานปราณบุรี และวิทยากรจากผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน 2. การฝึกปฏิบัติปลูกป่าชายหาด และการปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ปู และ 3. การเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงาน

DSC 4912 0

นอกจากนี้ โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญก้าวแรก และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ สผ. จะได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านนโยบายที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ สผ. ในการดำเนินงานตามกรอบงาน คุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก เป้าหมายที่ 3 เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทั้งบนบก แหล่งน้ำในแผ่นดิน และทะเลและชายฝั่ง รวมถึง พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง อย่างน้อย 30% ภายในปี 2573 (30×30 OECMs)

DSC 4517 0

พร้อมกันนี้ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ประจำวนอุทยานปราณบุรี และผู้แทนชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนจากธนาคารปู ทำให้ได้สะท้อนมุมมองและทิศทางความร่วมมือในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. กล่าวว่า สคทช. ขอขอบคุณ สผ. ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลนและป่าชายหาด การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนและป่าชายหาดอย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

DSC 4452 0

ในครั้งนี้ สผ. ได้ร่วมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมกับ สคทช. ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงาน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการปฏิบัติงานในอนาคต ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ และเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ

สำหรับอุทยานปราณบุรี เป็นวนอุทยานที่มีลักษณะโดดเด่นและหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า สภาพป่ามีทั้งป่าผลัดใบและป่าไม้ผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้ง ป่าชายเลนและป่าชายหาด ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ความเข้าใจผ่านการเรียนรู้จากพื้นที่จริงเพื่อนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางอันนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านพื้นที่ให้เหมาะสม ให้กับเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ต่อไป

DSC 4980 0

สิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานมองถึงความร่วมมือในอนาคตจากการเสวนา คือ จะร่วมมือกันอย่างไร เพื่อส่งมอบเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ในส่วนของ สผ. จะต้องเร่งผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …  โดยมีเรื่องของการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (Access and Benefit-Sharing : ABS) ซึ่งมีประโยชน์สำคัญในการช่วยให้ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะประเทศไทย ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม

ในขณะที่ สคทช. จะเดินหน้าเร่งจับมือพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ให้มากที่สุด และร่วมเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและมวลมนุษยชาติต่อไป

 เพราะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือทางรอด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo