Environmental Sustainability

สร้างความแข้มแข็ง จากข้างใน ‘ขยายผลสู่สังคม’

สร้างความแข้มแข็ง จากข้างใน “ขยายผลสู่สังคม”

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้น้อมนำมาใช้สร้างความเข้มแข็ง ให้การศึกษาควบคู่กับคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขยายผลไปสู่ครอบครัวและสังคม

ขยายผลสู่สังคม

สร้างความแข้มแข็ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo