Technology

AXONS พร้อมนำ ‘เทคโนโลยี-นวัตกรรมทางการเกษตรครบวงจร’ ขับเคลื่อนเกษตรและอาหารโลกอย่างยั่งยืน

AXONS (แอ๊กซอน) ผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยี (AgriTech) โชว์ศักยภาพผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารครบวงจรของไทย นำโซลูชั่นเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างโอกาสใหม่ๆ และการเติบโตแบบก้าวกระโดดตอบโจทย์ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยบนเวทีระดับโลก

นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ AXONS กล่าวว่า ภาคการเกษตรและอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการที่ซับซ้อน และต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา นวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรและอาหาร ตอบสนองเทรนด์โลก

AXONS

พัฒนาโซลูชั่น AgriTech มาช่วยสนับสนุนเกษตรกร

AXONS จึงมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีทางการเกษตร AgriTech มาช่วยสนับสนุนเกษตรกรและภาคธุรกิจทั่วโลกในการบริหารจัดการ การเกษตรและการผลิตอาหารแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

การบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ (Smart Farming) การแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตสินค้า ตลอดจนการขนส่งด้วยประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน

AXONS

โดยนำประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นดิจิทัลช่วยสนับสนุนความสำเร็จของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รวมถึงบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟในไทยและต่างประเทศรวม 17 ประเทศ ประกอบกับความสามารถการเข้าถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันง่ายขึ้นและมีต้นทุนลดลง

“AXONS มีความพร้อมเรื่องบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและความท้าทายของภาคเกษตรและ Insights จากบริษัทเกษตรอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัลทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและมีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับเกษตรกรและลูกค้า ในการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงบนเวทีโลก” นายสรรเสริญกล่าว

AXONS

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคต่างๆ

ที่ผ่านมา AXONS ได้นำเทคโนโลยีด้าน IoT ควบคู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม ทั้งด้านเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง รวมถึงธุรกิจค้าปลีก สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีผลผลิตสูงขึ้น เช่น เกษตรอัจฉริยะ (AXONS Smart IoT) เป็นการนำระบบ Sensor เข้ามาช่วยในการตรวจวัดและเก็บข้อข้อมูล ธาตุอาหารในดิน ค่าความชื้น แรงลม และควบคุมสั่งงานการทำงานโดยอัตโนมัติของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การรดน้ำผัก การให้อาหารและน้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน เป็นต้น

ในภาคการขนส่งและกระจายสินค้า AXONS ได้พัฒนา AXONS Move ระบบการจัดการขนส่งแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกสินค้าและบริการ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่องการจัดรถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและบริหารจัดการเส้นทาง บริหารการใช้รถ การติดตามตรวจสอบสถานะขนส่ง และสภาพรถผ่านมือถือ

AXONS

รวมทั้งการคำนวณค่าขนส่งตามระยะทางจริง ส่งผลให้ควบคุมต้นทุนและขนส่งสินค้าถึงจุดหมายได้ตรงเวลา ส่งผลให้ช่วยลดอัตราการสูญเสียของสินค้า ประหยัดพลังงาน และช่วยบุคลากรทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และพร้อมที่จะแข่งขันในทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ AXONS ได้พัฒนา AXONS Trace เป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือในเรื่องของข้อมูลที่สามารตรวจสอบได้ ระบบนำเสนอข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าในขั้นตอนเดียว (One Step) ตั้งแต่โรงงานผลิต- ฟาร์ม จนถึงโรงงานอาหารสัตว์ และยังแสดงมาตรฐานต่างๆ ที่โรงงานได้รับ รวมถึงข้อมูลโภชนาการ และข้อมูลด้านความยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก

Axons Move horz

Techsauce คัด ๒๓๐๘๒๒

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo