Technology

กรม สบส. ชูแอปฯ ‘SMART อสม.’ นวัตกรรมเด่นยกระดับ อสม.ทั่วไทย

กรม สบส. ชูแอปฯ SMART อสม. เป็นนวัตกรรมเด่น ช่วยยกระดับความรอบรู้ อสม.ทั่วไทยทั้งด้านเทคโนโลยี และสุขภาพ

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส). กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (Site 2023) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แอปฯ SMART อสม.

งานดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ และบูรณาการนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ นำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่เติบโตและแข่งขันบนฐานนวัตกรรม

ทั้งนี้ กรม สบส. ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมภาครัฐในหัวข้อ นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ ซึ่งกรม สบส.ได้นำนวัตกรรมแอปพลิเคชัน SMART อสม. ที่มีความโดดเด่น และสร้างการรับรู้ได้อย่างดีเยี่ยมให้แก่ อสม.และประชาชนมาร่วมจัดแสดง

สำหรับแอปฯ SMART อสม. ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลในการติดตามผู้ป่วย และการส่งต่อข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนทักษะให้พี่น้อง อสม. ที่มีอยู่ประมาณ 1.07 ล้านคน ทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ ได้ยกระดับเป็น สมาร์ท อสม.ที่มีความรอบรู้ในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สามารถปฏิบัติงานในฐานะหมอคนที่ 1 เชื่อมโยงการทำงานกับหมอคนที่ 2 และ 3 ตามนโยบาย 3 หมอ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์
นพ.สุระ วิเศษศักดิ์

ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบัน มี อสม.ที่ได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน SMART อสม. จำนวน 1,061,195 คน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ อสม.1 จำนวน 974,970 คน

ในปี 2566 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็น ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย อสม. ก็ได้นำแอปพลิเคชัน SMART อสม. มาใช้ในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุไปแล้ว จำนวน 6,247,448 คน พร้อมส่งต่อข้อมูลที่ได้ให้ หมอคนที่ 2 และ หมอคนที่ 3 นำไปประมวลผลและใช้ประโยชน์ ในการวางแผนเฝ้าระวังโรค และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กรม สบส.จึงขอเชิญชวนให้พี่น้อง อสม.ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชัน “SMART อสม. มาร่วมลงทะเบียนใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเข้าถึงข่าวสาร ความรู้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

หาก อสม.ท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามในการใช้งาน หรือลงทะเบียนแอปพลิเคชัน SMART อสม. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน กรม สบส. 1426 ในวันและเวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo