Digital Economy

รวมไว้ที่นี่!! ข้อมูลส่วนบุคคลตาม ‘กฏหมาย PDPA’ แบบไหนเปิดเผยได้

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม “กฏหมาย PDPA” แบบไหนที่นำไปใช้-เปิดเผยได้

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะ โฆษกกระทรวงดีอีเอส กล่าวว่า ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถถูกนำไปใช้หรือเปิดเผยได้ หากได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปตามกรณี ดังต่อไปนี้

กฏหมาย PDPA

1. เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้การทำตามสัญญาให้บริการ

2. เป็นการใช้ข้อมูลที่มีกฎหมายอื่นให้อำนาจไว้

3. เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและ/หรือ ร่างกายของบุคคล

4. เป็นการใช้เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

5. เป็นการใช้ตามหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ

6. เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

เวทางค์ พ่วงทรัพย์
เวทางค์ พ่วงทรัพย์

ทั้งนี้ PDPA มีบทลงโทษอาญา เพื่อปกป้องประชาชนจาก มิจฉาชีพ หรือผู้ประสงค์ร้าย กรณีมีการนำข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนไปใช้ ทำให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือ หาผลประโยชน์แบบผิดกฎหมาย

ข้อมูลอ่อนไหว มีอะไรบ้าง

  • เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
  • ความคิดเห็นทางการเมือง
  • ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
  • พฤติกรรมทางเพศ
  • ประวัติอาชญากรรม
  • ข้อมูลสุขภาพ
  • ความพิการ
  • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
  • ข้อมูลพันธุกรรม
  • ข้อมูลชีวภาพ

กรณีใช้ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง โทษสูงสุดจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีใช้ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว หาผลประโยชน์แบบผิดกฎหมาย โทษสูงสุดจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ การกำหนดบทลงโทษข้างต้น ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

.