Digital Economy

ชวนฟังเสวนา ‘Digital Health เข้าถึงข้อมูลสุขภาพประชาชน ด้วยระบบดิจิทัล… ล้ำหน้า หรือ ล้ำเส้น’

ชวนร่วมงาน เสวนาวิชาการ “Digital Health การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชน ด้วยระบบดิจิทัล นวัตกรรมด้านสาธารณสุข … ล้ำหน้า หรือ ล้ำเส้น”

ขอเชิญท่านผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Digital Health การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนด้วยระบบดิจิทัล นวัตกรรมด้านสาธารณสุข … ล้ำหน้า หรือ ล้ำเส้น”

การเสวนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ร่วมหาทางออกและการทำงาน เพื่อเพัฒนาระบบสาธารณสุขของคนไทย ในโครงการวิชาการ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21  สถาบันพระปกเกล้า

Digital Health

ผู้ร่วมอภิปราย

  • นพ.ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
  • นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ  รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  • คุณนิมิตร์ เทียนอุดม อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และปัจจุบันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ  ที่ปรึกษากระทรวงสาธารสุขและอนุกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรรมาธิการสาธารณสุข

โดยมี นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการรพ.ผู้สูงอายุ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันพระปกเกล้า และผ่านระบบ Online: Zoom โดยนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า

Digital Health

ประเด็นในการเสวนา

  • ความสำคัญในความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน
  • นโยบายและกฎหมายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงาน
  • ความสำคัญเทคโนโลยี Digital Health ในการเข้ามาตอบโจทย์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  • Best Practice ที่เป็นตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ
  • จริยธรรม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน

มาร่วมงานเสวนาดีๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศด้านสาธารณสุข เพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกัน

ติดต่อสอบถามผู้ประสานกิจกรรม นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ  0889959555

***Link Zoom***

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84122699998?pwd=VTVXeXNVRGtYcVpEL1YyeHBxaWMyUT09

Meeting ID: 841 2269 9998

Passcode: 1234

อ่านข่าวเพิ่มเติม