Digital Economy

‘ศุภชัย เจียรวนนท์’ นั่งประธานสภาดิจิทัลฯต่ออีกสมัย


สภาดิจิทัลฯ เลือก “ศุภชัย เจียรวนนท์” นั่งประธานฯ ต่ออีกสมัย เดินหน้าสานต่อภารกิจขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล เป็นพลังสร้างประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DIGITAL COUNCIL OF THAILAND) ได้มีมติให้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานสภาดิจิทัลฯ ต่ออีกหนึ่งสมัยในวาระปี 2564 – 2566 หลังจากที่หมดวาระในสมัยแรก ปี 2562 – 2564 ไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัล เปิดเผยว่าปัจจุบันสภาดิจิทัลฯ มีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 22 สมาคม และอีก 70 องค์กร ประกอบด้วยนิติบุคคลและบุคคลธรรมดารวมแล้วกว่า 4,000 ราย ทั้งนี้ยังคงมีความตั้งใจและเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสมาชิก ที่สำคัญคือสภาดิจิทัลฯพร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีดิจิทัลและเทคโนโลยี 4.0 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในทุกมิติ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน Digital Culture และ Startup เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

thumbnail DCT e1634274528936

 

นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ จะสานต่อภารกิจ 5 เสาหลัก ที่เป็นยุทธศาตร์ของสภาฯ ได้แก่

1. การกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิทัล

2. การสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

3. การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล

4. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

5. การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค

 

โดยทุกพันธกิจจะคำนึงถึงการพัฒนาประเทศ และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้เพิ่มการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน Digital Culture และ Startup เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล และพัฒนาคนในชาติให้มีทักษะและศักยภาพด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ศุภชัย11 e1634275291646

ผลการดำเนินงานของสภาดิจิทัลฯ ในสมัยที่นายศุภชัย ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ สมัยแรก มีผลงานโดดเด่นที่น่าสนใจ อาทิ การจัดทำตัวชี้วัด (Digital Index) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ การยกระดับความรู้ด้านดิจิทัล Upskill และ Reskill แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลฯ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยผ่านโครงการ DCT digital U โดยร่วมกับพันธมิตรทั้งระดับประเทศและระดับโลก เช่น Microsoft, Accenture, Oracle, SET e-Learning, CHULA MOOC Achieve เป็นต้น

รวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันนโยบายและกฎระเบียบเพื่อยกระดับระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของไทย การผลักดันนโยบายยกเว้นอัตราภาษีกำไรส่วนทุนจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gains Tax) การพัฒนาโรงพยาบาลสนามต้นแบบดิจิทัลที่ รพ.สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และ รพ.สนามธรรมศาสตร์ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight