Digital Economy

‘ไทยพาณิชย์’ จับมือ ‘มหิดล’ สร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลเรียนรู้รูปแบบใหม่

“ไทยพาณิชย์”จับมือ “มหิดล” เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล ปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุน ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ชูห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของไทย พร้อมเปิดห้องเรียนอัจฉริยะแห่งแรกในสถาบันการศึกษา และ WeMahidol Application สู่ต้นแบบมหาวิทยาลัย 4.0

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือสานต่อโครงการ“สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้” (Smart University) ภายใต้แนวคิด “Digital Convergence University”  หนึ่งในความร่วมมือสำคัญของโครงการนี้ คือการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยการปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุน หรือ Financial Literacy ด้วยการเสริมทักษะความรู้ และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา และบุคลากร ผ่านการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย ได้แก่ “การเรียนรู้ผ่าน e-learning” บน website ของมหาวิทยาลัย การจัดสัมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา

thumbnail SCB Investment Lab 8

“SCB Investment Lab” ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของไทย เน้นใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ใหม่ ชูไฮไลท์ ระบบ Simulator ที่ช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทดลองเรียนรู้ ด้านการลงทุนในหุ้นแบบเสมือนจริง ให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้กับนักศึกษา และบุคลากร  “Mahidol Virtual Classroom Powered by SCB”

ระบบห้องเรียนอัจฉริยะแห่งแรกในสถาบันการศึกษา ที่เชื่อมโยงการเรียนการสอนทั้ง 4 วิทยาเขต (1 พื้นที่และ 3 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน ได้แก่พื้นที่ศาลายา วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตอำนาจเจริญ) และ “WeMahidol” แอปพลิเคชัน ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ และการใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล 4.0 ของเหล่านักศึกษาและบุคลากรสะดวกยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

คุณปิยะอาภา เจริญเวช
ปิยะอาภา เจริญเวช

นางสาวปิยะอาภา เจริญเวช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของการเป็น“ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most Admired Bank)  นอกจากการมุ่งเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินที่ดีขึ้น  ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

ธนาคารฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันสถาบันที่สำคัญในสังคมไทยอย่างสถาบันการศึกษาเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “Smart University” เป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Ecosystem) ผ่านการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการใช้ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล

โดยเน้นการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยการปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุน หรือ Financial Literacy ด้วยการเสริมทักษะความรู้ และประสบการณ์จริงให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย พร้อมผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้การเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันเรื่องการเงินและการลงทุนถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนรุ่นใหม่ควรเริ่มศึกษาหาข้อมูล และทำความเข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆ  ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานต่อไป

thumbnail SCB Investment Lab 1

ความร่วมมือระหว่าง“ธนาคารไทยพาณิชย์” และ “มหาวิทยาลัยมหิดล”ในการร่วมกันบูรณาการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด “Digital Convergence University” โดยการปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุน หรือ Financial Literacy ได้แก่

“การเรียนรู้ผ่าน e-learning” บน website ของมหาวิทยาลัย การจัดสัมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่จะมาให้ความรู้ทางการเงิน แต่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาด้วย

 “SCB Investment Lab” ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดให้บริการในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นพื้นที่บ่มเพาะความรู้และประสบการณ์จริงทางการเงินและการลงทุน

“Mahidol Virtual Classroom Powered by SCB”  ระบบห้องเรียนอัจฉริยะแห่งแรกของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่เชื่อมต่อการเรียนการสอนด้วยระบบ Interactive ระหว่าง 1 พื้นที่ และ 3 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาลายา กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ นับว่าเป็นการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

“WeMahidol” แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การเรียนรู้และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สะดวกสบายยิ่งขึ้น อาทิ การจัดการตารางการเรียน การเช็คชื่อเข้าเรียน อัพเดทข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง สามารถชำระเงินให้กับร้านค้าทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสังคมไร้เงินสดของภาครัฐบาลได้อีกด้วย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์
นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลจะครบ 50 ปี ที่ได้รับพระราชทานนาม “มหิดล” และครบ 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราช โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเป็นคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดลมียุทธศาสตร์ที่จะก้าวไปสู่การเป็น World Class University หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ยุทธศาตร์นั้นประสบความสำเร็จคือการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะการเป็น Global Citizen พร้อมสำหรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและธนาคาร ไทยพาณิชย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ

ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยฯ อาทิ ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการ รวมไปถึงการบริหารจัดการ และการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนโดยเฉพาะด้านนวตกรรมการเงินดิจิตัลที่เข้ามามีบทบาทในโลกปัจจุบันและถือเป็นการสร้างทักษะด้าน Entrepreneurship ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร จากความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University”

ศลิษา หาญพานิช
ศลิษา หาญพานิช

นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Segment Management และ Strategic Planning ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน (Financial Literacy) นับเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของ ทุกคน เช่นเดียวกับช่วงวัยนักศึกษาที่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน เพราะพื้นฐานของการลงทุนนั้นมาจาก การออม และการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย หากเรามีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถบริหารจัดการการเงินการลงทุนของตัวเองได้ นำไปสู่อิสระภาพทางการเงิน (Financial Freedom) ได้ไม่ยาก

SCB Investment Lab จะช่วยสร้างประสบการณ์ และความคุ้นเคยด้านการลงทุนให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงต่อไปในอนาคต การเปิด SCB Investment Lab ครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มระบบ Ecosystem ด้านการลงทุนในไทย โดยขยายกลุ่มเป้าหมายเข้ามาในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากขึ้น

โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเงินการลงทุน ผ่านการทดลองซื้อ-ขายหุ้นแบบเสมือนจริง (Simulator) และผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ทันสมัยอย่างโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นระดับสากล รวมถึงการจัดสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์ในการให้ความรู้ทางด้านการลงทุนทางการเงินอย่างครบวงจรให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

thumbnail คุณกัมพล
กัมพล จันทวิบูลย์

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่าเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงเกี่ยวกับการลงทุน SCBS ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยี บุคลากร ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เป็น องค์ความรู้สำคัญในการปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุน

โดยมี ไฮไลท์อยู่ที่ ระบบ Simulator ที่ช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทดลองเรียนรู้ด้านการลงทุนในหุ้นแบบเสมือนจริง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก SCBS ผู้มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ ภาวะตลาดโลก ความเคลื่อนไหวในตลาดทุนไทย การอ่านกราฟต่างๆ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงความรู้ด้านการลงทุนที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาใช้บริการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างทักษะในการจัดการและบริหารการเงินของตัวเองได้อย่างแท้จริง

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight