CSR

‘เมืองไทยประกันชีวิต’ จัดงาน ‘เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 33’

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 33”

แก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน และบุตรหลานเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 เขต รวมทั้งสิ้น 175 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม พร้อมสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

S 162922501

โดยมีนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ นายรัชดา พุ่มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขต ห้วยขวาง นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการเขตดินแดง และนายประจวบ น้อยอามาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ร่วมงาน ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

อ่านข่าวเพิ่มเติม