CSR

วันคนพิการสากล ปี 64 ‘ซีพีเอฟ’ รับโล่รางวัล ‘องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น’ 5 ปีต่อเนื่อง

“ซีพีเอฟ” พร้อมบริษัทในกลุ่ม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม” จาก พม. เนื่องในวันคนพิการสากล เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัทในกลุ่มรวม 13 บริษัท ในงานวันคนพิการสากล ปี 2564

ในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากการเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยมีนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหาร เข้ารับโล่รางวัลจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีที่จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)

PIK2

รางวัลที่ได้รับนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนพิการ หรือกลุ่มคนเปราะบาง ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจยึดมั่นตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ (ประเทศ ประชาชน และบริษัท) ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน และกลุ่มคนเปราะบาง โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ในการดำเนินโครงการจ้างงานคนพิการได้มีงานทำตามศักยภาพ ช่วยให้มีอาชีพ และรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม

ตลอดจนสนับสนุนคนพิการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ สังคมพึ่งตน หนึ่งใน 3 เสาหลัก กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน (CPF 2030 Sustainability in Action)  และทำให้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

PIK3

นางสาวพิมลรัตน์ ระบุว่า ซีพีเอฟภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัทมีนโยบายที่ให้ความสำคัญ และยอมรับในเรื่องของความแตกต่าง และหลากหลาย เพราะตระหนักดีว่า พนักงานทุกคน รวมทั้ง คนพิการ มีส่วนร่วมสำคัญ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานที่ทำงาน และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง และต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน

การจัดจ้างคนพิการ ดำเนินตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จ้างคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100 : 1

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม 13 บริษัท ได้จ้างงานคนพิการโดยตรงทั้งหมด 750 คน  แบ่งการจัดจ้างคนพิการเป็น 3 รูปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่

รูปแบบแรก ม.33 จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัท รวม 185 คน โดยให้ทำงานด้านบัญชี และงานด้านธุรการ

รูปแบบที่ 2 ม.33 จ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 564 คน เช่น ทำงานเป็นผู้ช่วยงานที่วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียน รวมทั้งจัดจ้างคนพิการ ช่วยงานโรงเรียนที่เข้าโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” รวม 260 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนจัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยอีกด้วย

รูปแบบที่ 3 ม.35 เป็นการให้สัมปทานร้านค้าแก่คนพิการขายของในโรงงาน จำนวน 1 คน

PIK5

สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซีพีเอฟได้ปรับการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมคนพิการในชุมชนต่าง ๆ เป็นการติดตามสอบถามความเป็นอยู่ และการทำงานผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันโรค และสอบถามถึงความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ อาทิ หน้ากากอนามัย

ขณะเดียวกัน โรงเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ยังได้ประโยชน์ จากการที่มีคนพิการเข้ามาช่วยโรงเรียน บริหารจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่โรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกด้วย

บริษัทกลุ่มซีพีเอฟที่ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม 

 • บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ซี.พี. เมจิ จำกัด
 • บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดชิ่ง จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด

PIK6

5 บริษัทกลุ่มซีพีเอฟได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 4 ปีซ้อน

 • บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด
 • บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม