CSR

‘CPF’ ชวนคู่ค้า SMEs สร้าง ‘แนวร่วมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน’ ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร


“ซีพีเอฟ” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคู่ค้าผู้ประกอบการ SMEs  จัดอบรม  CAC Training for CPF’s SMEs Suppliers 2021 ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับคู่ค้า SMEs จำนวน 120 บริษัท ถ่ายทอดความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ป้องกันความเสี่ยง ทุจริต-คอร์รัปชัน ในการดำเนินการ ส่งเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนให้ประกาศเจตนารมณ์ และยกระดับ เป็นองค์กรที่ได้รับรองเป็นแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อไป

นายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญ กับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environment Social Governance) ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยึดถือมาโดยตลอด

cpf12

การจัดอบรม CAC Training for CPF’s SMEs Suppliers 2021 ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดแนวทางให้แก่คู่ค้า SMEs ในห่วงโซ่อุปทานของซีพีเอฟ มีความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหา และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และปัญหาคอร์รัปชันต่าง ๆ อย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจมีธรรมาภิบาล และโปร่งใส ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

CAC ในฐานะองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งโดยความร่วมมือ กับกลุ่ม และภาคเอกชนของไทย เพื่อสร้างแนวร่วมภาคธุรกิจ สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องคอร์รัปชันให้ดีขึ้น สอดคล้องตามนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ ซึ่งคู่ค้าจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และกำหนดนโยบาย และกลไกในการจัดการ การควบคุม และหาวิธีป้องกันการดำเนินธุรกิจปราศจากการคอร์รัปชัน

1132497

นายพนา ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs ว่า หัวใจในการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น จะต้องมีการประเมินความเสี่ยง มีระบบควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด  กำหนดนโยบาย และข้อปฏิบัติให้พนักงาน  อบรมทำความเข้าใจกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  สื่อสารให้กับคู่ค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้าใจ และปฏิบัติตาม รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือน เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุม และป้องกันการเกิดทุจริตได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์

ทางด้านนางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะที่ซีพีเอฟ เป็น 1 ใน องค์กรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น  เพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสนั้น บริษัทจึงสนับสนุน และส่งเสริม คู่ค้า SMEs ให้เข้าร่วมโครงการ CAC SME เพื่อสร้างความโปร่งใส ให้กับห่วงโซ่อุปทานอาหาร

1132496

การเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ ภายใต้แนวคิด ร่วมคิด ร่วมสร้างสู่การเติบโตร่วมกัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs มีระบบการทำงานที่โปร่งใส มีเครื่องมือต่อต้าน และป้องกันการให้สินบน หรือคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร ตลอดจนช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs เติบโตได้อย่างมั่นคง ต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ส่งออกร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ มีแนวทางส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification เพื่อรับรองเป็นองค์กรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  โดยซีพีเอฟ ช่วยจัดอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินต่อไป และช่วยสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจกับซีพีเอฟและบริษัทรายอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่ดำเนินงานมีธรรมาภิบาล และโปร่งใส โดยมีเป้าหมายที่สร้างห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารที่ปราศจากคอร์รัปชัน

1132495

อ่านข่าวเพิ่มเติม