CSR

‘IRPC’ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ‘คนพิการระยอง’ ผ่าน ‘จ้างเหมาบริการ’ มาตรา 35

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงผ่านการจ้างเหมาบริการตาม ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงชีพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน ให้กับคนพิการจังหวัดระยอง โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี และการกลั่น IRPC สนับสนุน การใช้สิทธิตามมาตรา 35 การจ้างสำหรับจ้างเหมาบริการให้คนพิการ จำนวน 48 คน ใช้งบประมาณกว่า 5.4 ล้านบาท

S 78176323

นายวรวุฒิ กล่าวว่า การเปลี่ยนมาจ้างเหมาบริการคนพิการ เป็นการดำเนินการที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนพิการโดยตรง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการนั้น ได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสังคม  เป็นพลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งในทางเศรษฐกิจของประเทศ

สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางประชารัฐด้านสังคม ในการส่งเสริมอาชีพ สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ สามารถเลือกประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมกับความพิการนั้นได้

รวมทั้งเป้าหมายของ IRPC ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และ ใส่ใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo