CSR

TTW มอบ ‘ทุนเรียนดี-ทุนเด็กดี’ ให้เยาวชนไทย

TTW มอบ “ทุนเรียนดี” และ “ทุนเด็กดี” แก่เยาวชนไทย ตอกย้ำความเป็นผู้ให้ ด้วยการตอบแทนสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดย น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในพื้นที่บริการของบริษัท ประจำปี 2563 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคม ที่บริษัทตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจ และมุ่งหวังให้เยาวชนไทย ได้นำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต

มอบทุน TTW 1

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่บริการของบริษัท คือ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

TTW มอบทุน 3 MD K.วลัญณัฐ

สำหรับในปี 2563 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี โดยแบ่งเป็น “ทุนเรียนดี” และ “ทุนเด็กดี” จำนวน 23 โรงเรียน โรงเรียนละ 15 ทุน และมอบทุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั้ง 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 720,000 บาท

น.ส.วลัยณัฐ  กล่าวว่า TTW มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การมอบทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ TTW ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนไทย ที่เป็นกำลังสำคัญ ขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคต

TTW มอบทุน 4

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการ  เป็นทุนสำหรับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งโครงการได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีจุดประสงค์ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ สร้างความภาคภูมิใจ และแรงจูงใจที่ดีแก่เยาวชน ที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง

“บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม