CSR

GC สนับสนุน ‘เครื่องดักจับขยะ’ โครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติ ร.10


ศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เทศบาลเมืองลัดหลวง คลินิกเพื่ออุตสาหกรรม และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดทำ โครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสา เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

โดยร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดริมฝั่งคลองที่สำคัญในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง จำนวน 10 คลอง โดยมุ่งใช้ความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน บูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินการ ทั้งการปลูกจิตสำนึกการรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลองให้กับทุกภาคส่วน การดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดในสถานประกอบการบริเวณริมน้ำ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือต้นแบบที่มีความคล่องตัวในการดักจับขยะในคลอง โดยจะเริ่มจากคลองขุดเจ้าเมืองเป็นแห่งแรก

GC 10 คลองสวย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยนำแนวทางดังกล่าว มาปรับใช้ผ่านการดำเนินงานของบริษัท 3 ด้าน คือ Smart Operating, Responsible Caring และ Loop Connecting ซึ่งเป็นแนวทางของบริษัท

GC จึงได้จับมือคลินิกเพื่ออุตสาหกรรมร่วมโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมฯ โดยสนับสนุนการจัดทำ “เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ” ในเทศบาลเมืองลัดหลวง ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ ติดตั้งเป็นจุดแรกที่ “คลองขุดเจ้าเมือง” เพื่อสร้างเป็นโมเดลให้คลองต่อๆ ไป

S 21528636

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และได้ประยุกต์เป็นหลัก GC Circular Living เพื่อรณรงค์ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการหลายโครงการและมีผลสำเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เห็นได้จากโครงการที่อยู่ใกล้พื้นที่ คือ โครงการ OUR Khung Bangkachao และการร่วมมือกับวัดจากแดงและพันธมิตรของบริษัท เพื่อจัดทำจีวรรีไซเคิล

GC มองภาพรวม และมุ่งหวังความสำเร็จแบบครบวงจร (Closed Loop) ประกอบด้วย

  • ต้นทาง คือ การเก็บขยะขึ้นจากแหล่งน้ำในชุมชน และสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตามคุณภาพเพื่อนำกลับไปเป็นทรัพยากรอีกครั้ง โดยขยะจะถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธี
  • กลางทาง คือ ขยะที่คัดแยกและมีคุณภาพดี จะถูกส่งต่อไปยังธุรกิจรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นการขายต่อ หรือ ส่งต่อไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
  • ปลายทาง คือ การนำขยะเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการผลิตอีกครั้ง ไม่ว่าจะผ่านการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic) หรือสินค้าอัพไซคลิง (Upcycled Product) ถือเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากร และรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

S 21528641 0

นอกจากนี้ GC ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการ UTO (Upcycling the Oceans, Thailand) ซึ่งไม่เป็นเพียงการนำขยะจากทะเลมาสร้างมูลค่าเพิ่ม  แต่เรายังพยายามสร้างเครื่องป้องกัน หรือ Prevention Tool ในการป้องกันไม่ให้ขยะบนฝั่งไหลลงสู่ทะเล  ซึ่งเครื่องดักขยะในคลองสาธารณะจะช่วยลดปริมาณขยะลงสู่ทะเลอีกทางหนึ่ง โดยโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการนี้สร้างความเชื่อมโยงกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ของ GC เนื่องจากคลองขุดเจ้าเมืองอยู่ใกล้ปากน้ำ จึงเป็นการลดและคัดกรองขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนไหลลงสู่ทะเล เป็นการสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ซึ่งเป็นผู้นำด้านนี้ให้เข้มแข็งและครบถ้วนทุกมิติ ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมที่มาจากความร่วมมือของภาคเอกชนและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ จนเกิดความร่วมมือในระดับประชารัฐ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการรับรู้ในทิศทางที่เหมาะสม

S 21528638

เทศบาลเมืองลัดหลวงเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยู่ใกล้คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน GC Success Story Model ทำให้เกิดโอกาสในการต่อยอดขยายผลผ่านการเชื่อมโยงกันได้ หาก “เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ” ที่ประดิษฐ์ขึ้น มีประสิทธิภาพดี ก็จะสามารถนำไปเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม