CSR

‘Dow’ จับมือ ‘Solvay’ เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง


Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง  สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในจังหวัดระยองกว่า 60 แห่ง สำหรับฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รับมือเปิดเทอม

Photo1

ทั้ง 2 บริษัท จะสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน) รวมจำนวนกว่า 25,000 ลิตร ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด (Seek Together, Strong Together) เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย และความปลอดภัยของเด็ก ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของนักเรียน และครู จากการสัมผัส และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา

Photo3

Dow และ Solvay ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ พร้อมกับคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของชุมชน และความสำคัญของการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

Photo2

Photo5

ก่อนหน้านี้ Dow และ Solvay ได้ร่วมกันบริจาคสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบตกค้างในสิ่งแวดล้อม ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. โควิด-19 เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดของจังหวัดระยอง

Photo4

ยอดรวมปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่สนับสนุนแก่ชุมชนแล้วทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านลิตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม