CSR

Dow แจกฟรี! เคล็ดลับเลี้ยงเด็กให้เก่งและดี ผ่านสารคดีอีเอฟออนไลน์ 200 ตอน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ขยายผลโครงการป “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี  2559   ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ (Executives Functions) ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการจัดการชีวิต สามารถรับมือกับปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

896255

ผ่านการเผยแพร่สารคดีอีเอฟจำนวน 200 ตอนลงบน YouTube ขยายโอกาสการเรียนรู้ของผู้ปกครองและครูทั้งใน และนอกจังหวัดระยอง ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานและนักเรียน ตั้งแต่ปฐมวัย ให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของชาติ

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าร่วมกับเทศบาล และโรงเรียน ที่เป็นพันธมิตรในโครงการฯ เผยแพร่สารคดีดังกล่าวทางหอกระจายเสียงในชุมชนต่าง ๆ รวมทั้ง ยินดีให้หน่วยงานที่สนใจนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

Dow ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน และเล็งเห็นว่าสมองคือศูนย์บัญชาการชีวิต การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ และร่วมกันช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย ให้พร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศ ให้ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง

ปัจจุบัน โครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ได้ขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟสู่ผู้ปกครองแล้วกว่า 10,000 คน

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามฟังสารคดีพัฒนาทักษะสมองอีเอฟได้ฟรีที่ shorturl.at/EJUY3