CSR

คลังน้ำมัน ‘ไออาร์พีซี’ ร่วมใจต้านภัย ‘โควิด-19’

บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) (IRPC) โดยผู้บริหารและพนักงาน จากคลังน้ำมันไออาร์พีซี ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ  อยุธยา  ชุมพร และสมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง และละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 540 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 1,700 ชิ้น และแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ จำนวน 540 ลิตร ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และวัด โดยรอบพื้นที่คลังน้ำมันของไออาร์พีซี เพื่อช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

แม่กลอง 2

ชุมพร 1

อยุธยา 1

พระประแดง 1

Avatar photo