CSR

‘กัลฟ์’  มอบ 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จย่า

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี  ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท  เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสมจิตร์ รามนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นผู้รับมอบ

Gulf04

เงินจำนวนดังกล่าว จะนำไปใช้ในการปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหอนอนเด็ก เพื่อรองรับการดูแลเด็กพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว ให้มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และจิตใจให้สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้

ทั้งนี้ ได้มอบของบริจาคและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนผู้พิการจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ ด้วย

Gulf03

นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ตัวแทนจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ เนื่องจากกัลฟ์ต้องการให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม และการฝึกอาชีพ จนสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งถือเป็นพันธกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า

Gulf02
โรงเรียนศรีสังวาลย์ อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้บริการทางการศึกษา รวมถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสังคมและอาชีพแก่เด็กพิการอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่เด็กพิการที่อยู่ในระหว่างรับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลให้สามารถพึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสังคมต่อไป

Gulf08

Avatar photo