CSR

‘ซีพีเอฟ-พม.’ ร่วมมือพัฒนา ‘เด็ก-เยาวชน’ สู่ ‘พลเมืองคุณภาพ’ ศตวรรษที่ 21

“ซีพีเอฟ” จับมือ “พม.” ร่วมสนับสนุนการพัฒนา ต่อยอดต้นทุนชีวิต และต้นทุนทางสังคม ให้เด็ก และเยาวชน เป็นพลเมืองคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมแถลงข่าว ประกาศความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็ก และเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21

ซีพีเอฟ

นายจุติ กล่าวว่า พม. ยินดีอย่างยิ่งที่ภาคธุรกิจ อย่าง ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญถึงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างหน้าต่างแห่งโอกาส เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา และต่อยอดต้นทุนชีวิต ต้นทุนทางสังคม เพื่อสร้างเด็กดี เด็กเก่ง ที่จะมีความกล้าและร่วมกันพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ทางด้าน นางสาวพิมลรัตน์ ระบุว่า บริษัทยินดีให้การสนับสนุนกรมกิจการเด็ก และเยาวชน ของ พม. เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย ผ่านการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ

ซีพีเอฟ

เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกระทรวง ตลอดจนสภาเด็กและเยาวชน พร้อมบทเรียนออนไลน์ในหัวข้อดังกล่าว แก่ผู้ที่ใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลของพม. ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2566 ช่วงสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ และจะขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

ผู้บริหารซีพีเอฟ กล่าวด้วยว่า การผนึกกำลังระหว่าง ซีพีเอฟ กับ พม. จะช่วยพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรตามลำดับ

ซีพีเอฟ

นับเป็นโอกาสดีที่ภาครัฐ และภาคเอกชนจะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลไทย และสหประชาชาติ

ความร่วมมือดังกล่าว ยังเกิดขึ้นหลังในช่วงระหว่างปี 2561-2565 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในสถานรองรับ ให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากครอบครัวอุปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “ต้นทุนชีวิตพิชิตฝันด้านอาชีพ” ทั้งด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ และทักษะชีวิตในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo