CEO INSIGHT

แม่ทัพใหม่ อพท. ‘อธิคุณ คงมี’ สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ปั้นรายได้-บุคลากร


แม่ทัพใหม่ อพท. “อธิคุณ คงมี” เปิดวิสัยทัศน์ เดินหน้าสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ พัฒนาสินค้า บริการ สร้างรายได้เพิ่ม พร้อมหนุนบุคลากรเป้นนักวางยุทธศาสตร์

หลังจากเข้ารับตำแหน่ง แม่ทัพใหม่ อพท. หรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ก็พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า  พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข”

1 8

 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า แผนบริหารการทำงาน ภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท. จะยังคงดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อพท. และยึดมั่นในนโยบายการขับเคลื่อน อพท. ตามที่ได้รับมอบนโยบายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมกันนี้ จะต้องเร่งสานงานเก่า และต่อยอดให้เกิดงานใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับเป้าหมาย คือ การผลักดัน อพท. สู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง หรือ High performance Organization มีความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับ และรู้จักของทุกภาคส่วน จากผลงานที่เกิดขึ้นอย่างโดดเด่น และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวความคิด “รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา”

นอกจากรูปแบบการทำงาน 5 ร่วม ของ อพท. คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ แล้ว นับจากนี้ไป จะเพิ่มอีก 1 ร่วม คือ ร่วมเป็นเจ้าของ หรือ Co-Own เพื่อสร้างให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน เกิดความหวงแหนในองค์กร

ทั้งนี้ สิ่งที่จะส่งเสริมให้ อพท. บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือ คน ดังนั้น เป้าหมายแรกที่จะดำเนินการ คือ เพิ่มศักยภาพให้แก่คนของ อพท. ให้มีความตื่นตัวในการทำงาน มีคุณลักษณะเป็นนักประสานงาน นักส่งเสริม เป็นผู้นำและเป็นนักยุทธศาสตร์ เพื่อการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับภาพลักษณ์ของ อพท. ให้ขึ้นเป็นองค์กรสมัยใหม่ ที่มีความตื่นตัวคล่องแคล่ว ตอบโจทย์ความเป็นองค์การมหาชนอีกด้วย

2 4

การพัฒนาบุคลากรของ อพท. เพื่อให้ทุกคนมีแนวความคิด และเป้าหมาย ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ให้บุคลากรของ อพท. มีความภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรแห่งนี้ มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ ถึงระดับหัวหน้างาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีพลังในการทำงาน ได้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา

ขณะเดียวกัน จะเน้นการสร้างความศรัทธา (Trust) ความเชื่อมั่น ให้เกิดเป็นภาพจำขององค์กร ส่งไปถึงแก่บุคคลภายนอก ว่า อพท. เป็นองค์กรที่มีความจริงใจ ลงพื้นที่จริง ทำจริง และเชื่อมั่นได้ว่าพื้นที่ที่ อพท. เข้าไปพัฒนาจะเกิดความยั่งยืนแน่นอน

ด้านผลของการทำงาน จะต้องให้ทุกฝ่ายเห็นความชัดเจน Look Ahead และมองไปข้างหน้า (outlook) ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ตั้งแต่ 3-10 ปี ตามแผนแม่บทที่วางไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่สังคม ชุมชน และภาคีเครือข่าย ผ่านการทำงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความต่อเนื่องของการทำงานของ อพท.

1 7

“การร่วมแรงร่วมใจกันทำในวันนี้ เพื่อให้เป็นผลในวันข้างหน้าที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานของ อพท. ได้คิด ได้เสนอ และได้ทำในสิ่งที่มีความชอบและมีความถนัด นำผลที่ได้มาถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ดียิ่งขึ้น”นาวาอากาศเอก อธิคุณ กล่าว

พร้อมกันนี้  ยังเตรียมพัฒนาองค์กร จากเดิมที่รับรายได้จากงบประมาณ โดยจะปรับเป็นหน่วยงาน ที่สามารถสร้างรายได้ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ควบคู่ไปกับการศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย ในรูปแบบ มาร์เก็ตเพลส ในแพลตฟอร์ม “Smart Dasta” ของ อพท. เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า ช่วยเหลือชุมชน รวมถึงศึกษา โมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อหารายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ อพท.

อ่านข่าวเพิ่มเติม