ดูหนังออนไลน์
CEO INSIGHT

ซีอีโอ ‘เครือซีพี’ ประกาศ 2 ภารกิจ สานแผนความยั่งยืนปี 2030

สานแผนความยั่งยืนปี 2030 ซีอีโอเครือซีพี ประกาศ 2 ภารกิจ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นศูนย์  ปั้นองค์กร Zero Food Waste ลั่นต้องเริ่มลงมือทำ ตั้งแต่วันนี้

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบาย สานแผนความยั่งยืนปี 2030 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการประชุม CPG 2030 Sustainability Strategy Workshop เพื่อให้เป็นเป้าหมายการดำเนินงานของทั้งเครือ

สานแผนความยั่งยืนปี 2030

 

นอกจากนี้ ยังมีนายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือซีพี และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงด้านความยั่งยืน จากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือทั่วโลกรวม 95 คน เพื่อร่วมพิจารณาและรับรองยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2030 และออนไลน์ไปยังเครือซีพี ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ นายศุภชัย ได้มอบนโยบาย ด้านความยั่งยืน และตอกย้ำผู้นำ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกคน ให้ตระหนักในบทบาท ของภาคเอกชน ที่ต้องช่วยนำการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทาย ของโลกในยุคปัจจุบัน

นายศุภชัยระบุว่า เครือซีพี เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานมากกว่า 3 แสนคน ทำธุรกิจครอบคลุม 20 ประเทศทั่วโลก จึงมีบทบาท และศักยภาพสูง ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการ

การก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2030 ของเครือซีพี มีภารกิจสำคัญ 2 ประการ ที่ทุกกลุ่มธุรกิจ จะต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ 1.การเป็นองค์กร Carbon Neutral หรือ องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นศูนย์ และ 2.การเป็น องค์กร Zero Food Waste ซึ่งถือเป็นความท้าทาย ที่ยิ่งใหญ่ของเครือฯ ที่จะต้องร่วมกันทำให้สำเร็จ

02 18

ดังนั้น ทุกกลุ่มธุรกิจ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ ไปในทิศทางเดียวกัน และต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ โดยเพิ่มมิติของความยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในทุกด้าน ตามวิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กรเครือฯ โดยเฉพาะหลักการ 3 ประโยชน์ คือ การคำนึงถึงประโยชน์ของ ประเทศ สังคม และองค์กร สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของเครือซีพี

ขณะเดียวกัน ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยถึง 7 กลุ่ม เพื่อหารือ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับเป้าหมายความยั่งยืน ของเครือซีพี ซึ่งกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ จะต้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ได้กล่าวปลุกพลังผู้นำซีพี ในช่วงหนึ่งว่า “เราไม่สามารถกำหนดความเป็นไปของโลกได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากกรอบความคิดเดิม เพื่อรองรับโอกาส และความท้าทาย เราสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้

ปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ แบ่งธุรกิจออกเป็น 8 สายธุรกิจหลัก ครอบคลุม 13 กลุ่มธุรกิจย่อย และมีการลงทุนอยู่ใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ รวมทั้งกำลังเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เพื่อให้การดำเนินงานของเครือฯ เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมสังคมไทย และสังคมโลก ให้พัฒนายิ่งขึ้น

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม 12 เป้าหมายหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องตาม SDGs ของสหประชาชาติ ทุกองค์ประกอบ อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3Hs HEART-HEALTH-HOME เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร ให้เติบโต และก้าวหน้า อย่างมั่นคง เพื่อสร้างการยอมรับ จากผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกพื้นที่ครอบคลุม 21 ประเทศทั่วโลก และเขตเศรษฐกิจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม