CEO INSIGHT

‘ดิษทัต ปันยารชุน’ ซีอีโอใหม่ ‘โออาร์’ โชว์วิสัยทัศน์ ‘RISE OR’ ทะยานสู่การเติบโตมั่นคง-ยั่งยืน

โออาร์เปิดตัวซีอีโอคนใหม่ “ดิษทัต ปันยารชุน” พร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เสริมแกร่งธุรกิจเดิม สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ ตอบโจทย์เป้าหมาย “OR SDG” เพิ่มโอกาสเติบโตเคียงข้างชุมชน-เศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “RISE OR” เติบโตมั่นคง-ยั่งยืน

วันนี้ (19 ม.ค.) นาย ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตนพร้อมสานต่อ วิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

โออาร์

มุ่งผลักดัน OR ให้ทะยานไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้วยแนวคิด “RISE OR” ที่สะท้อนถึง บทบาทความเป็นผู้นำ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Result มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็น รูปธรรม Intelligence ตัดสินใจอย่างฉลาด บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ Synergy ผนึกกำลังของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. Entrepreneurship ทุ่มเทในบทบาทหน้าที่ ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ

โออาร์

โดยให้ความสำคัญกับการลงมือทำที่ชัดเจนทั้ง 3 ด้านได้แก่

1. Synchronization for Ecosystem ประสานธุรกิจพลังงาน และไลฟสไตล์ให้เป็นหนึ่ง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของ แต่ละธุรกิจ ในการเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน ให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต ทั้งด้านออฟไลน์ และออนไลน์

2. Synergy for Impact ผนึกกำลังของธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อ ยกระดับผลกระทบเชิงบวก ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดแบบครบวงจร พร้อมเปิดประตู ความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกัน

3. Sustainability for Future สร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น

  • S-SMALL โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก (Opportunities for Communities) ผ่านการดำเนิน ธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
  • D-DIVERSIFIED โอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ (More Partners, Products and Services) ผ่านศักยภาพของ OR ที่จะเป็นแพลตฟอร์ม กระจายโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุม พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

โออาร์

  • G-GREEN โอกาสเพื่อสังคมสะอาด (Low Carbon Business Areas) ผ่านการส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทของ OR ให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ อย่างยั่งยืน และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2030 ตลอดจนมุ่งสู่การบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2050

โออาร์

อีกทั้งยังได้เสริมแนวคิดเกี่ยวกับกลไกใหม่ ในการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน (Seamless Mobility, All Lifestyles, Global Market และ OR Innovation) ได้แก่

1. Ecosystem Design ออกแบบระบบนิเวศสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

2. Professional Management พัฒนาบุคลากรภายในควบคู่กับการสรรหาพันธมิตร ที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก

โออาร์

3. Strategic Alliance สร้างพันธมิตรเพื่อหาโอกาสขยายธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ

4. Sustainability Criteria กำหนดหลักเกณฑ์ด้าน People&Planet ทำธุรกิจเพื่อ ความยั่งยืน

“วันนี้ OR พร้อมที่จะติดปีกทะยานไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจะเป็นการเติบโตผ่านการร่วมมือกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนกันและกันผ่านการใช้ Asset ของ OR ที่มี ตลอดจนความสามารถในการขยายธุรกิจ ในขณะที่ยังคงเติมเต็มทุกความต้องการของ ผู้บริโภคได้อย่างครบครัน” นายดิษทัต ระบุ

โออาร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo