Buzz News

‘โออาร์’ รับรางวัล ‘สถานประกอบกิจการดีเด่น’ ต่อเนื่องปีที่ 24

“โออาร์” รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี 2563  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ยาวนานที่สุดในประเทศ

นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลาง และ น.ส. วรรณวิสาข์ สู่ศุภอรรถ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารสายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์)  เข้าร่วมรับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

cover สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ซึ่งถือว่าเป็นสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศ และในปีนี้ มีสถานประกอบกิจการของโออาร์ ได้แก่ คลังน้ำมัน คลังก๊าซ คลังปิโตรเลียม และสำนักงานได้รับรางวัลรวม 18 แห่ง

ทั้งนี้ โครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มุ่งเน้นถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่โออาร์ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo