Properties

แนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างพุ่ง จากนโยบายรัฐหนุนใช้พัสดุในประเทศ

สนค.ราคาวัสดุก่อสร้างพุ่งขึ้น ดัชนีแตะระดับสูงสุดรอบ 2 ปีครึ่ง จากความต้องการตลาดโลกสูงขึ้น และรัฐบาลหนุนให้โครงการรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากพัสดุในประเทศ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสาคัญจากหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาจากความต้องการของตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะความต้องการของจีน

ประกอบกับนโยบาย “Made in Thailand” ของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 60% ของพัสดุที่จะใช้ 

ราคาวัสดุก่อสร้าง

สภาพเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศที่ยังคงชะลอตัวจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งปริมาณ สินค้าวัสดุก่อสร้างบางประเภทยังมีมากกว่าความต้องการ ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อระบายสินค้าจึงเป็นปัจจัยกดดันที่อาจจะส่งผล ให้ภาคการก่อสร้างและภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เท่าที่ควร และยังคงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 109.3 เทียบกับเดือนมกราคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 3.7  และสูงสุดในรอบ 2 ปี 6 เดือน ตามราคาสินค้าใน หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 19.1 จากความต้องการและราคาในตลาดโลกเป็นสำคัญ ประกอบกับมีการปิดเตาถลุงเหล็กหลายแห่งทั้งในยุโรป และญี่ปุ่นชั่วคราว สอดคล้องกับปริมาณการจาหน่ายเหล็กและดัชนีการจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้างในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ปรับสูงขึ้น ขณะที่หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดสุขภัณฑ์ และหมวดวัสดุฉาบผิวปรับลดลง ตามสภาพ เศรษฐกิจ ภาคการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ยังคงซบเซา

อ่านข่าวเพิ่มเติม: